Hjälp

Identitet – Ammoniaklösning

Översikt

Ämne:

Ammoniaklösning
i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak

Skylt enligt ADR:

20
2073

Ämnesbeskrivning:

Kvävningsframkallande gas (under tryck löst i vätska).

Lösning:

Detta ämne är en lösning.
Visa data för det rena ämnet

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

20 (Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara)

UN-nummer:

2073

 

( )

CAS-nummer:

1336-21-6

EG-nummer:

215-647-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Ammonia
Engelska Ammonia solution X
Engelska Ammonium hydroxide
Franska Ammoniac en solution aqueuse X
Svenska Ammoniak
Svenska Ammoniaklösning X
Svenska Ammoniumhydroxid
Tyska Ammoniaklösung in Wasser X

Fysikaliska data – Ammoniaklösning

Allmänt

Tillstånd:

Lösning

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande

Smältpunkt:

-78°C

Kokpunkt:

36°C

Brännbarhetsområde:

från 15 till 28 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

630°C

Densitet:

800 - 920 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

0,6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

NH3 (aq)

Molekylvikt:

17 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Flyktigt

Mättnadskonc:

6,1 vol-%

Ångtryck:

6 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

15,3 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 2300 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 330 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 61 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 300 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Ammoniaklösning

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Kvävningsframkallande gas (under tryck löst i vätska). 

Initialt riskområde:

100 m. Brandutsatt gasflaska: 300 m. Tank/cistern som riskerar rämna: 1000 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Syreundanträngande gaser

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. För andra eventuella hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Säkerhetsventiler finns i regel på cisterner men kan saknas på transporttankar och lösa behållare. För kondenserade gaser är det viktigt att behållaren eller transporttanken står upp för att säkerhetsventilen ska fungera, eftersom den är dimensionerad för gasfasen.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Särskilt för Ammoniaklösning :

  • Reagerar häftigt med syror.

Ämnets faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Kondenserade gaser kan vallas in och täckas över. Gasmoln kan spädas ut.

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor, framför allt vid höga pH-värden. Alkali penetrerar djupare än syror med risk för svår frätskada, lokal vävnadsdöd och vätskeförluster. Inandning av ånga, dimma eller finfördelade droppar ger risk för frätskada i luftvägarna och ev. lungödem (vätska i lungorna).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. I allvarliga fall risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning och blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada. Behandla som brännskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada i och omkring munnen med brännande smärta och ökad salivproduktion. Sväljsvårigheter, illamående och kräkningar. Buksmärtor, magblödning. Andningshinder, lungpåverkan. Svår allmänpåverkan. Efter förtäring av flytande alkali kan synliga skador i mun och svalg saknas, även i allvarliga fall.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Detta ska följas av fullständig personsanering: spola med rikliga mängder vatten och tvätta samtidigt i minst 15 minuter. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten i 15 minuter.

För ämnen som blir frätande eller reagerar kraftigt med vatten (osläckt kalk, fast natrium, etc.) ska all substans avlägsnas (borstas eller skrapas bort) innan sanering enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Ammoniaklösning

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Ammoniaklösning

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Ammoniaklösning

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Giftigt för akvatiska system X

Toxikologiska data


Detta ämne är en lösning. Eftersom uppgifterna i denna tabell beror på ämnets koncentration visas inga värden.

Visa data för det rena ämnet

Transport – Ammoniaklösning

i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

20
2073

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2073

Klass:

2

Klassificeringskod:

4A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

532

Farlighetsnummer:

20

Etiketter:

2.2

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

(M)

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2073

Klass:

2

Klassificeringskod:

4A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

532

Farlighetsnummer:

20

Etiketter:

2.2, (13)

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

(M)

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10

Hantering – Ammoniaklösning

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS09

Kod Faroangivelse
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen.

Användningsområden

Avfettningsmedel.
Komponent i färg, lack och lim.
Galvanoteknisk verksamhet.
Denaturering i kosmetika.
Fotokemikalier.
Tillsats i livsmedel.