Hjälp

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Identitet – Dikväveoxid, kyld, flytande

Översikt

Ämne:

Dikväveoxid, kyld, flytande
 

Skylt enligt ADR:

225
2201

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad oxiderande gas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

225 (Kyld kondenserad gas, oxiderande (brandunderstödjande))

UN-nummer:

2201

 

( )

CAS-nummer:

10024-97-2

EG-nummer:

233-032-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Dental gas
Engelska Dinitrogen oxide, refrigerated liquid
Engelska Laughing gas
Engelska Nitrous oxide refrigerated liquid X
Franska Hémioxyde d'azote liquide réfrigéré
Franska Protoxyde d'azote liquide réfrigéré X
Svenska Dikvävemonoxid
Svenska Dikväveoxid, kyld, flytande X
Svenska Kväveoxidul
Svenska Lustgas X
Tyska Distickstoffmonoxid, tiefgekühlt, flüssig X
Tyska Lachgas
Tyska Stickoxidul

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Fysikaliska data – Dikväveoxid, kyld, flytande

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kyld vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

-91°C

Kokpunkt:

-88°C

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1221 kg/m³ vid -88°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten

Molekylformel:

N2O

Molekylvikt:

44 g/mol

Jonisationspotential:

12,89 eV

Kritisk temperatur:

37°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

5070 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

5070 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 20000 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 10000 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 910 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 500 ppm 100 ppm KGV(V), NGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Information för räddningstjänsten – Dikväveoxid, kyld, flytande

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad oxiderande gas. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid risk för brand eller vid brandutsatt gasflaska: 300 m. Tank/cistern som riskerar rämna: 1000 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Oxiderande gaser

För gasens hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Gasen är oxiderande (brandunderstödjande). Ett läckage kan få till följd att brännbara material (trä, papper, olja, kläder, etc.) lätt antänds och brinner våldsamt, eventuellt med ett explosionsartat förlopp. Även många material som är obrännbara i luft kan antändas.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Säkerhetsventiler finns i regel på cisterner men kan saknas på transporttankar och lösa behållare. För kondenserade gaser är det viktigt att behållaren eller transporttanken står upp för att säkerhetsventilen ska fungera, eftersom den är dimensionerad för gasfasen.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Särskilt för Dikväveoxid, kyld, flytande :

  • Kan under vissa omständigheter bilda antändbara luftblandningar.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. gaser inomhus för att minska brandrisken.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut.

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas.

Särskilt för Dikväveoxid, kyld, flytande :

  • Verkar smärtlindrande vid inandning av höga koncentrationer.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Vid kraftig exponering: Yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående, andnöd och medvetande­påverkan. Medvetslöshet. Köldskada.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Personer med ihållande medvetandepåverkan till sjukhus.

Hudkontakt

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Hudkontakt

Till läkare vid köldskada.

Ögonstänk

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Ögonstänk

Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Förtäring av flytande ämne medför risk för köldskada samt skador p.g.a. att vätskan snabbt expanderar till stor volym gas.

Förtäring

Till sjukhus.

Sanering

Ej nödvändig.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Länkade resurser – Dikväveoxid, kyld, flytande

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Länkade dokument – Dikväveoxid, kyld, flytande

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Miljö – Dikväveoxid, kyld, flytande

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
LC50 fisk, 96 h 1000 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 6 h 0,16 mg/l

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Transport – Dikväveoxid, kyld, flytande

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

225
2201

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2 5.1 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2201

Klass:

2

Klassificeringskod:

3O

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

225

Etiketter:

2.2, 5.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (C/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5 TP22

ADR-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU7 TU19 TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV11 CV36

Användning:

S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2201

Klass:

2

Klassificeringskod:

3O

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

225

Etiketter:

2.2, 5.1, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5 TP22

RID-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU7 TU19 TA4 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW11 CW36

Anmärkning: Ej flytande tillstånd över 36,5 °C. Användningsområde avser dikväveoxid, ej i kyld flytande form.

Hantering – Dikväveoxid, kyld, flytande

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Aerosoler.
Anestesigas.
Bränsle för flamdetektorer.
Drivgas i sprayburkar.