Hjälp

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Identitet – Argon, kyld, flytande

Översikt

Ämne:

Argon, kyld, flytande
 

Skylt enligt ADR:

22
1951

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad kvävningsframkallande gas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

22 (Kyld kondenserad gas, kvävningsframkallande)

UN-nummer:

1951

 

( )

CAS-nummer:

7440-37-1

EG-nummer:

231-147-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Argon refrigerated liquid X
Franska Argon, liquide réfrigéré X
Svenska Argon, kyld, flytande X
Svenska LAR
Tyska Argon, tiefgekühlt, flüssig X

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Fysikaliska data – Argon, kyld, flytande

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kyld vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Luktfri

Smältpunkt:

-189°C

Kokpunkt:

-186°C

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1390 kg/m³ vid -186°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten

Molekylformel:

Ar

Molekylvikt:

40 g/mol

Jonisationspotential:

15,8 eV

Kritisk temperatur:

-122°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 400000 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 230000 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 65000 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Information för räddningstjänsten – Argon, kyld, flytande

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Kylkondenserad kvävningsframkallande gas. 

Initialt riskområde:

100 m. Brandutsatt gasflaska: 300 m. Tank/cistern som riskerar rämna: 1000 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Ämnet fungerar själv som släckmedel. 

Riskfaktorer – Syreundanträngande gaser

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. För andra eventuella hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Säkerhetsventiler finns i regel på cisterner men kan saknas på transporttankar och lösa behållare. För kondenserade gaser är det viktigt att behållaren eller transporttanken står upp för att säkerhetsventilen ska fungera, eftersom den är dimensionerad för gasfasen.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Kondenserade gaser kan vallas in och täckas över. Gasmoln kan spädas ut.

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Vid kraftig exponering: Yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående, andnöd och medvetande­påverkan. Medvetslöshet. Köldskada.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Personer med ihållande medvetandepåverkan till sjukhus.

Hudkontakt

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Hudkontakt

Till läkare vid köldskada.

Ögonstänk

Exponering för flytande ämne eller utströmmande gas medför risk för köld­skada.

Ögonstänk

Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Förtäring av flytande ämne medför risk för köldskada samt skador p.g.a. att vätskan snabbt expanderar till stor volym gas.

Förtäring

Till sjukhus.

Sanering

Ej nödvändig.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Länkade resurser – Argon, kyld, flytande

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Länkade dokument – Argon, kyld, flytande

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Miljö – Argon, kyld, flytande

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,9 enhetslös

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Transport – Argon, kyld, flytande

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

22
1951

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1951

Klass:

2

Klassificeringskod:

3A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

593

Farlighetsnummer:

22

Etiketter:

2.2

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (C/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5

ADR-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU19 TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV11 CV36

Användning:

S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1951

Klass:

2

Klassificeringskod:

3A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

593

Farlighetsnummer:

22

Etiketter:

2.2, (13)

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE2

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P203

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T75

Särbestämmelser:

TP5

RID-tank

Tankkod:

RxBN

Särbestämmelser:

TU19 TA4 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W5

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW11 CW36

Anmärkning: Användningsområde avser argon, ej i kyld flytande form.

Hantering – Argon, kyld, flytande

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Inerta atmosfärer.
Skyddsgas.
Nollgas (vid kalibrering) och utspädningsgas i analyser.
Bärare i kromatografer.
Renblåsning.
Trycksättning.
Plasmagas.