Hjälp

Identitet – 2,6-Toluendiisocyanat

Översikt

Ämne:

2,6-Toluendiisocyanat
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

(2078)
Samlingsbenämning används. Jfr fliken Transport.

CAS-nummer:

91-08-7

EG-nummer:

202-039-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2,6-TDI
Engelska 2,6-Toluene diisocyanate
Franska Diisocyanate de toluyléne
Svenska 1,3-Diisocyanat-2-metylbensen
Svenska 2,6-Toluendiisocyanat
Tyska Toluylendiisocyanat

Fysikaliska data – 2,6-Toluendiisocyanat

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Skarp

Smältpunkt:

från 11°C till 14°C

Kokpunkt:

250°C

Brännbarhetsområde:

från 0,9 till 10 vol-%

Flampunkt:

132°C

Termisk tändpunkt:

600°C

Densitet:

1230 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

6 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten

Molekylformel:

CH3C6H3(NCO)2

Molekylvikt:

174 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,002 vol-%

Ångtryck:

0,002 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,002 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 0,65 ppm 0,65 ppm 0,51 ppm 0,32 ppm 0,16 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 0,24 ppm 0,17 ppm 0,083 ppm 0,021 ppm 0,021 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,02 ppm 0,02 ppm 0,02 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,005 ppm 0,002 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 2,6-Toluendiisocyanat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för 2,6-Toluendiisocyanat :

 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.
 • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
 • Reagerar med vatten och bildar koldioxid.
 • Mycket häftig polymerisationsreaktion kan uppstå vid kontakt med vissa baser.

Ämnets faroangivelser:

 • Irriterar huden.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Dödligt vid inandning.
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
 • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Allvarlig förgiftningsrisk vid inandning, förtäring eller hudexponering. Risk för frätskada vid exponering för vätska. Ångor är kraftigt irriterande. Symtomen kan vara fördröjda. Vid behov av ytterligare information kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112).

Särskilt för 2,6-Toluendiisocyanat :

 • Reagerar med vatten och bildar koldioxid.
 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel, förvirring och hallucinationer. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. Feber och frossa. I allvarliga fall andnöd, kramper och medvetslöshet. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) efter fördröjning.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Inhalation av luftrörsvidgande och kortison. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Frätskada.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid kvarstående symtom.

Ögonstänk

Irritation, sveda, smärta. Frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Risk för frätskada med svår allmänpåverkan. Illamående, kräkningar, buksmärta. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet, skölj ur munnen och ge liten mängd dryck. Ge medicinskt kol. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 2,6-Toluendiisocyanat

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 2,6-Toluendiisocyanat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 2,6-Toluendiisocyanat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 151,36 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 < 1 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 508 mg/l
LC50 fisk, 96 h 164 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 11,8 mg/l
IC50 alger, 72 h 150 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,1 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 5800 mg/kg

Transport – 2,6-Toluendiisocyanat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 
Detta ämne har inte något eget UN-nummer. Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet.

Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer:
2078

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 2,6-Toluendiisocyanat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 Dödligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Komponent vid framställning av cellplast.