Hjälp

Identitet – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Översikt

Ämne:

1-Metyl-2-pyrrolidinon
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

872-50-4

EG-nummer:

212-828-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska N-Metyl-2-pyrrolidon
Svenska 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Fysikaliska data – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Karaktäristisk

Smältpunkt:

-24°C

Kokpunkt:

202°C

Brännbarhetsområde:

från 1,3 till 9,5 vol-%

Flampunkt:

91°C

Termisk tändpunkt:

270°C

Densitet:

1027 kg/m³ vid 25°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (24 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH3NC4H6(=O)

Molekylvikt:

99 g/mol

Jonisationspotential:

9,17 eV

Kritisk temperatur:

451°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0395 vol-%

Ångtryck:

0,04 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,04 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 190 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 32 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 30 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 20 ppm 10 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Särskilt för 1-Metyl-2-pyrrolidinon :

  • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.

Ämnets faroangivelser:

  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • Kan skada det ofödda barnet.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning via inandning och förtäring. Ångor är irriterande eller kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar samt lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Vid kraftig inandning risk för medvetandepåverkan. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för 1-Metyl-2-pyrrolidinon :

  • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation och hosta. Yrsel, illamående och andnöd. Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg. Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, blåsor, smärta. Ev. risk för frätskada eller köldskada. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Sveda och smärta. Illamående och kräkningar. Ev. risk för frätskada i mun och svalg med sväljsvårigheter och högt luftvägshinder. Risk för magblödning och buksmärtor. Lungpåverkan, svår allmänpåverkan och chock förekommer.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska, dimma eller vid hudsymtom ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 10 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -0,46 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 1,07 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 73 %
LC50 fisk, 96 h 832 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 4897 mg/l
IC50 alger, 72 h 500 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 7000 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 8000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 3914 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 5130 mg/kg

Transport – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 1-Metyl-2-pyrrolidinon

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H360D Kan skada det ofödda barnet.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen.

Användningsområden

Bekämpningsmedel mot svampangrepp.
Bindemedel.
Färgborttagningsmedel.
Rengöringsmedel.
Komponent i färg.