Hjälp

Identitet – 1,2-Etandiol

Översikt

Ämne:

1,2-Etandiol
 

Skylt enligt ADR:

 
 

Ämnesbeskrivning:

 

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

 

UN-nummer:

 

 

( )

CAS-nummer:

107-21-1

EG-nummer:

203-473-3

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,2-Dihydroxyethane
Engelska 1,2-Ethanediol
Engelska Ethane-1,2-diol
Engelska ethanediol
Engelska Ethylene glycol
Engelska Ethylenealcohol
Engelska Glycol
Engelska Monoethyleneglycol
Franska Èthylèglycol
Franska Ethylène glycol
Svenska 1,2-Dihydroxietan
Svenska 1,2-Etandiol
Svenska 1,2-Etanglykol
Svenska Etan-1,2-diol
Svenska Etylendihydrat
Svenska Etylenglykol
Svenska Glykol
Svenska Monoetylenglykol
Tyska 1,2-Ethandiol
Tyska Dihydroxyethan
Tyska Ethandiol
Tyska Ethylenglykol
Tyska Glykol
Tyska Äthandiol
Tyska Äthylenglykol

Fysikaliska data – 1,2-Etandiol

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Nästan luktfri

Smältpunkt:

från -13°C till -12°C

Kokpunkt:

från 197°C till 198°C

Brännbarhetsområde:

från 3,2 till 15,3 vol-%

Flampunkt:

111°C

Termisk tändpunkt:

410°C

Densitet:

1100 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,1 (Luft = 1,0)

Viskositet:

18 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten (100 vikt-% vid 25°C)

Molekylformel:

HOCH2CH2OH

Molekylvikt:

62 g/mol

Jonisationspotential:

10,16 eV

Kritisk temperatur:

574°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,008 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 900 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 150 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 30 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 40 ppm 10 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet 25 ppm

Information för räddningstjänsten – 1,2-Etandiol

Initial information

Ämnesbeskrivning:

 

Initialt riskområde:

 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå.

Ämnets faroangivelser:

  • Skadligt vid förtäring.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Alkoholer verkar irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Förgiftningsrisken för alkoholer varierar. Risk för förgiftning framförallt vid förtäring, men även efter omfattande hudkontakt eller inandning. För vissa giftiga alkoholer risk för mycket allvarlig förgiftning. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) vid frågor eller behov av ytterligare information.

Särskilt för 1,2-Etandiol :

  • Symtomen kommer efter flera timmars fördröjning. Drabbad ska till sjukhus. Antidotbehandling ofta aktuell. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).
  • Vid kraftig hudexponering eller förtäring finns risk för allvarlig förgiftning med svår allmänpåverkan (chock) samt njurskada.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda i ögon, näsa och hals samt hosta. Vid kraftig exponering risk för huvudvärk, illamående och yrsel. I allvarliga fall, se Förtäring.

Inandning

Frisk luft. Vid behov syrgas, andningshjälp. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Ev. till sjukhus.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Vid omfattande exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola hud som blivit exponerad med vatten. Tvätta med tvål och vatten. Ev. till sjukhus.

Ögonstänk

Vid stänk risk för sveda, rodnad och ev. frätskada. Vid exponering för ångor risk för irritation.

Ögonstänk

Spola med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Sveda i mun och svalg. Berusning, illamående, magsmärta, kräkningar, huvudvärk, yrsel, lågt blodsocker. I svåra fall andnöd, blodtrycksfall, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Förtäring

Vid fullt medvetande: skölj ur munnen och ge dryck. Ev. till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering räcker avklädning samt avtvättning med tvål och vatten.

Vid kraftig exponering av METANOL ska dock livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1,2-Etandiol

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1,2-Etandiol

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1,2-Etandiol

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 190 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -1,36 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,47 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 83 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 18000 mg/l
LC50 fisk, 96 h 16000 mg/l
IC50 alger, 72 h 2000 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 9530 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 9530 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 4700 mg/kg

Transport – 1,2-Etandiol

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

 
 

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Fordon för tanktransport:

 

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

 

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

ADR-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Användning:

 

RID-bestämmelser

UN-nummer:

 

Klass:

 

Klassificeringskod:

 

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

 

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

Begränsade mängder:

 

Reducerade mängder:

 

Transportkategori:

 

Expressgods:

 

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

 

Särbestämmelser för förpackning:

 

Bestämmelser för samemballering:

 

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

 

Särbestämmelser:

 

RID-tank

Tankkod:

 

Särbestämmelser:

 

Särbestämmelser för transport

Kollin:

 

Bulk:

 

Lastning, lossning och hantering:

 

Hantering – 1,2-Etandiol

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Lösningsmedel.
Bindemedel.
Fotokemikalier.
Kyl- och smörjmedel.
Metallbearbetning.
Rengöringsmedel.