Hjälp

Identitet – Dibromdifluormetan

Översikt

Ämne:

Dibromdifluormetan
 

Skylt enligt ADR:

90
1941

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

90 (Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen)

UN-nummer:

1941

 

( )

CAS-nummer:

75-61-6

EG-nummer:

200-885-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Dibromodifluoromethane X
Franska Dibromodifluorométhane X
Svenska Dibromdifluormetan X
Svenska Difluordibrommetan
Tyska Dibromdifluormethan X

Fysikaliska data – Dibromdifluormetan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Karaktäristisk

Smältpunkt:

-146°C

Kokpunkt:

24°C

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2306 kg/m³ vid 15°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

7,2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,01 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CBr2F2

Molekylvikt:

210 g/mol

Jonisationspotential:

11,07 eV

Kritisk temperatur:

205°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

74,3 vol-%

Ångtryck:

75 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

109 kPa vid 25°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 2000 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Dibromdifluormetan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Stänktät kemskyddsdräkt (typ 4) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå. Texten Ämnesbeskrivning ovan ger dock en kort beskrivning av ämnets viktigaste egenskaper.

Särskilt för Dibromdifluormetan :

  • Vid brand/upphettning bildas vätebromid och vätefluorid.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Dibromdifluormetan :

  • Vid brand/upphettning bildas vätebromid och vätefluorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Dibromdifluormetan

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Dibromdifluormetan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Dibromdifluormetan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 6,92 enhetslös
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 4 h 0,14 mg/l

Transport – Dibromdifluormetan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

90
1941

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

9

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1941

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

90

Etiketter:

9

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T11

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1941

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

90

Etiketter:

9

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE8

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T11

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW31

Hantering – Dibromdifluormetan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.