Hjälp

Identitet – Bromlösning

Översikt

Ämne:

Bromlösning
 

Skylt enligt ADR:

886
1744

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande vätska som dessutom är giftig.

Lösning:

Detta ämne är en lösning.
Visa data för det rena ämnet

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

886 (Mycket frätande ämne, giftigt)

UN-nummer:

1744

 

( )

CAS-nummer:

7726-95-6

EG-nummer:

231-778-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Bromine solution X
Franska Brome en solution X
Svenska Brom, lösning
Svenska Bromlösning X
Tyska Brom lösung X

Fysikaliska data – Bromlösning

Allmänt

Tillstånd:

Lösning

Färg:

Röd-brun

Lukt:

Stickande; irriterande

Smältpunkt:

-7°C

Kokpunkt:

59°C

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

3106 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

5,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

0,3 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,42 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

Br2

Molekylvikt:

160 g/mol

Jonisationspotential:

10,55 eV

Kritisk temperatur:

315°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

23 kPa

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 19 ppm 12 ppm 8,5 ppm 4,5 ppm 3,3 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 0,55 ppm 0,33 ppm 0,24 ppm 0,13 ppm 0,095 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,033 ppm 0,033 ppm 0,033 ppm 0,033 ppm 0,033 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,3 ppm 0,1 ppm KGV(V), NGV
Filtermask ej lämplig 3 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Bromlösning

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande vätska som dessutom är giftig. 

Initialt riskområde:

Minst 300 m. Beakta risken för spridning av giftiga gaser. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Bromlösning :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.
  • Reagerar häftigt med starka reduktionsmedel.
  • Kan självantända vid kontakt med organiskt material.

Ämnets faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Dödligt vid inandning.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för frätskador på hud, ögon och slemhinnor. Risk för vätskeförluster vid omfattande frätskador. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta Giftinformationscentralen (tel.112).

Särskilt för Bromlösning :

  • Frätande och giftig.
  • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Huvudvärk, yrsel och illamående. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. Vid höga halter risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning och blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frät- eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada i och omkring munnen med brännande smärta. Sväljsvårigheter, andningshinder, illamående och kräkningar. Magblödning och buksmärtor. Se även Inandning. Efter förtäring av flytande alkali kan skador i mun och svalg saknas, även i allvarliga fall.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Detta ska följas av fullständig personsanering: spola med rikliga mängder vatten och tvätta samtidigt i minst 15 minuter. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten i 15 minuter.

För fasta ämnen som blir frätande eller reagerar kraftigt med vatten ska all substans avlägsnas (borstas eller skrapas bort) innan sanering enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Bromlösning

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Bromlösning

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Bromlösning

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data


Detta ämne är en lösning. Eftersom uppgifterna i denna tabell beror på ämnets koncentration visas inga värden.

Visa data för det rena ämnet

Transport – Bromlösning

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

886
1744

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

8 6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1744

Klass:

8

Klassificeringskod:

CT1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

886

Etiketter:

8, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P804

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T22

Särbestämmelser:

TP2 TP10

ADR-tank

Tankkod:

L21DH(+)

Särbestämmelser:

TU14 TU33 TU43 TU49 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1744

Klass:

8

Klassificeringskod:

CT1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

886

Etiketter:

8, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P804

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T22

Särbestämmelser:

TP2 TP10

RID-tank

Tankkod:

L21DH(+)

Särbestämmelser:

TU14 TU33 TU38 TU43 TC5 TE21 TE22 TE25 TT2 TM3 TM5

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28

Hantering – Bromlösning

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Desinfektionsmedel.