Hjälp

Identitet – Bortribromid

Översikt

Ämne:

Bortribromid
 

Skylt enligt ADR:

X88
2692

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande sur vätska (oorganisk) som reagerar farligt med vatten.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

X88 (Mycket frätande ämne som reagerar farligt med vatten. Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig)

UN-nummer:

2692

 

( )

CAS-nummer:

10294-33-4

EG-nummer:

233-657-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Boron bromide
Engelska Boron tribromide X
Engelska Tribromoborane
Franska Bromure de bore
Franska Tribromoborane
Franska Tribromure de bore X
Svenska Borbromid
Svenska Bortribromid X
Svenska Tribromboran
Tyska Borbromid
Tyska Bortribromid X

Fysikaliska data – Bortribromid

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; rykande

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande

Smältpunkt:

-46°C

Kokpunkt:

90°C

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2643 kg/m³ vid 18°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

8,7 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,14 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

BBr3

Molekylvikt:

251 g/mol

Jonisationspotential:

9,7 eV

Kritisk temperatur:

300°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

7,1 vol-%

Ångtryck:

7 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

7,2 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 250 ppm 83 ppm 40 ppm 10 ppm 5 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 83 ppm 28 ppm 13 ppm 3,3 ppm 1,7 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,33 ppm 0,33 ppm 0,33 ppm 0,33 ppm 0,33 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Bortribromid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Starkt frätande sur vätska (oorganisk) som reagerar farligt med vatten. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: minst 100 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet är inte brännbart, men reagerar med vatten. Tänk på detta när brand i omgivningen släcks. 

Riskfaktorer – Frätande ämnen, ev. oxiderande

Frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna. Vissa frätande ämnen är också oxiderande, d.v.s. verkar brandunderstödjande. Texten Ämnesbeskrivning högre upp ger en fingervisning om hur reaktiv just denna ämnespost är.

Många syror reagerar med metaller (t.ex. zink, aluminium, magnesium och järn) och bildar brand­farlig vätgas. Sker reaktionen inomhus (eller i annat slutet utrymme) kan explosiv knallgas­blandning bildas.

Ångor kan förstöra mätsensorer i mätinstrument.

Vid spädning och neutralisation krävs försiktighet. Värmeutveckling kan inledningsvis leda till ökad avångning och stänk.

Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande gaser bildas.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Bortribromid :

 • Vid brand/upphettning bildas vätebromid.
 • Reagerar häftigt med vatten och bildar vätebromid.
 • Vid upphettning bildas giftiga gaser/ångor.

Ämnets faroangivelser:

 • Reagerar häftigt med vatten.
 • Dödligt vid förtäring.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Dödligt vid inandning.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter – men testa först med pH-papper i luften innan explosimeter används.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Tänk på att ämnet är frätande vid val av material.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Kläder som kontaminerats med oxiderande ämnen ska blötläggas snarast.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Effekten är bl.a. beroende av koncentration, pH-värde och exponeringstid. Inandning av ånga, dimma eller finfördelade droppar ger risk för frätskada i luftvägar och ev. lungödem (vätska i lungorna) efter fördröjning.

Särskilt för Bortribromid :

 • Giftig vid förtäring.
 • Reagerar häftigt med vatten och bildar vätebromid.
 • Vid brand/upphettning bildas vätebromid.
 • Vid upphettning bildas giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) med symtom som kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada med stora vätskeförluster och chock.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten till smärta ej föreligger. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola om möjligt med vatten under transport. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar och buksmärtor. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder, magblödning och svår allmänpåverkan.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Max 2,5 dl. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller höga halter av ånga/dimma ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med stora mängder vatten) genomföras. Vid omfattande exponering, kraftiga symtom eller för ämnen med dålig vattenlöslighet ska även fullständig personsanering genomföras.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Bortribromid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Bortribromid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Bortribromid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 2,51 enhetslös

Transport – Bortribromid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

X88
2692

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2692

Klass:

8

Klassificeringskod:

C1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

X88

Etiketter:

8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10BH

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2692

Klass:

8

Klassificeringskod:

C1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

X88

Etiketter:

8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10BH

Särbestämmelser:

TU38 TE22

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Bortribromid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06

Kod Faroangivelse
EUH014 Reagerar häftigt med vatten.
H300 Dödligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Katalysator.