Hjälp

Identitet – Akrolein, stabiliserad

Översikt

Ämne:

Akrolein, stabiliserad
 

Skylt enligt ADR:

663
1092

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

663 (Mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C))

UN-nummer:

1092

 

( )

CAS-nummer:

107-02-8

EG-nummer:

203-453-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Acraldehyde inhibited
Engelska Acrolein stabilized X
Engelska Acryl aldehyde inhibited
Engelska Acrylic aldehyde inhibited
Engelska Allyl aldehyde
Franska 2-Propénal
Franska Acroléine stabilisee X
Franska Propénal
Svenska Akraldehyd
Svenska Akrolein, stabiliserad X
Svenska Akrylaldehyd
Svenska Allylaldehyd
Svenska Propenal
Tyska Acrolein stabilisiert X
Tyska Ethylenaldehyd

Fysikaliska data – Akrolein, stabiliserad

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Obehaglig; stickande

Smältpunkt:

-87°C

Kokpunkt:

52°C

Brännbarhetsområde:

från 2,8 till 31 vol-%

Flampunkt:

-26°C

Termisk tändpunkt:

217°C

Densitet:

839 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

1,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (40 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

H2C=CHCHO

Molekylvikt:

56 g/mol

Jonisationspotential:

10,13 eV

Kritisk temperatur:

254°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

29,6 vol-%

Ångtryck:

30 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

30 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 6,2 ppm 2,5 ppm 1,4 ppm 0,48 ppm 0,27 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 0,44 ppm 0,18 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm 0,1 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,03 ppm 0,03 ppm 0,03 ppm 0,03 ppm 0,03 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,05 ppm 0,02 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 2 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Akrolein, stabiliserad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Akrolein, stabiliserad :

  • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.

Ämnets faroangivelser:

  • Frätande på luftvägarna.
  • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • Dödligt vid förtäring.
  • Giftigt vid hudkontakt.
  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Dödligt vid inandning.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring. För bedömning och ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Akrolein, stabiliserad :

  • Symtomen kan vara fördröjda.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvudvärk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till 48 timmar).

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad eller frätskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med stora mängder vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda eller frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Akrolein, stabiliserad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Akrolein, stabiliserad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Akrolein, stabiliserad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 344 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,6 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,02 mg/l
LC50 fisk, 96 h < 0,01 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,05 mg/l
IC50 alger, 72 h 0,03 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,02 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 6 h 66 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 200 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 200 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 13,9 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 26 mg/kg

Transport – Akrolein, stabiliserad

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

663
1092

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1092

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354, 386

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P601

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T22

Särbestämmelser:

TP2 TP7

ADR-tank

Tankkod:

L15CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V8

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S2 S4 S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1092

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354, 386

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P601

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T22

Särbestämmelser:

TP2 TP7

RID-tank

Tankkod:

L15CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Akrolein, stabiliserad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
EUH071 Frätande på luftvägarna.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H300 Dödligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen.

Användningsområden

Bekämpningsmedel.
Desinfektionsmedel.
Hygienbiocidprodukter för veterinärmedicin.