Hjälp

Identitet – Etylklorformiat

Översikt

Ämne:

Etylklorformiat
 

Skylt enligt ADR:

663
1182

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftigt ämne som dessutom är brandfarligt och frätande.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

663 (Mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C))

UN-nummer:

1182

 

( )

CAS-nummer:

541-41-3

EG-nummer:

208-778-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Carbono chloridic acid ethyl ester
Engelska Chloroformic acid ester
Engelska Ethyl chlorocarbonate
Engelska Ethyl chloroformate X
Franska Chloroformiate d'éthyle X
Svenska Etoxykarbonylklorid
Svenska Etylklorformiat X
Svenska Etylklorkarbonat
Svenska Etylklormetanoat
Svenska Klormyrsyraetylester
Tyska Aether chloroacarbonicus
Tyska Ethylchlorformiat X
Tyska Äthylchlorcarbonat

Fysikaliska data – Etylklorformiat

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande

Smältpunkt:

-81°C

Kokpunkt:

93°C

Brännbarhetsområde:

från 3,2 till 12,6 vol-%

Flampunkt:

16°C

Termisk tändpunkt:

500°C

Densitet:

1140 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,7 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten (1 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

ClHCO2C2H5

Molekylvikt:

109 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Lättflyktigt

Mättnadskonc:

5,4 vol-%

Ångtryck:

5 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

5,5 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 8,8 ppm 6,1 ppm 4,8 ppm 1,2 ppm 0,6 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 2,9 ppm 2 ppm 1,6 ppm 0,4 ppm 0,2 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Etylklorformiat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftigt ämne som dessutom är brandfarligt och frätande. 

Initialt riskområde:

Fasta ämnen: 50 m. Vätskor: 100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

För vätska: gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. För fast ämne: branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand. (Hur lättantändlig en vätska är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.)

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark värmeutveckling eller brand som följd.

Ångor som avges är ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare. De brännbara ångorna kan ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser, som även kan vara frätande.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Etylklorformiat :

 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).
 • Reagerar häftigt med oxidationsmedel.
 • Reagerar häftigt med vatten och bildar giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Dödligt vid inandning.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Etylklorformiat :

 • Tas upp via huden.
 • Verkar kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.
 • Reagerar häftigt med vatten och bildar giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Etylklorformiat

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Etylklorformiat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Etylklorformiat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,4 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,86 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 81 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,1 mg/l
LC50 fisk, 96 h 1 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 1 h 0,84 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 7120 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 270 mg/kg

Transport – Etylklorformiat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

663
1182

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 3 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1182

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TFC

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S2 S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1182

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TFC

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TE21 TE22 TU14 TU15 TU38

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Etylklorformiat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS06

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Data saknas.