Hjälp

Identitet – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Översikt

Ämne:

1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)
 

Skylt enligt ADR:

20
1021

Ämnesbeskrivning:

Kvävningsframkallande gas (tryckkondenserad).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

20 (Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara)

UN-nummer:

1021

 

( )

CAS-nummer:

2837-89-0

EG-nummer:

220-629-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane refrigerant gas R 124) X
Engelska Monochlorotetrafluoroethane
Engelska Refrigerant gas R 124
Franska Chloro-1 tetrafluoro-1,2,2,2 ethane (gaz refrigerant R 124) X
Franska Gaz refrigerant R124
Svenska 1,1,1,2-Tetrafluor-2-klor-etan
Svenska 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124) X
Svenska R124 X
Tyska 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (gas als Kältemittel R124) X
Tyska Gas als kältemittel R124

Fysikaliska data – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kondenserad

Färg:

Färglös

Lukt:

Nästan luktfri

Smältpunkt:

-199°C

Kokpunkt:

-12°C

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1340 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,7 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,03 vikt-% vid 25°C)

Molekylformel:

FClHCCF3

Molekylvikt:

136 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

326,4 kPa

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 10000 ppm ERPG-3
Risk för allvarliga effekter 5000 ppm ERPG-2
Risk för lindriga effekter 1000 ppm ERPG-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Kvävningsframkallande gas (tryckkondenserad). 

Initialt riskområde:

100 m. Brandutsatt gasflaska: 300 m. Tank/cistern som riskerar rämna: 1000 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Syreundanträngande gaser

Gasen kan genom att tränga undan luftens syre orsaka kvävning. För andra eventuella hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Säkerhetsventiler finns i regel på cisterner men kan saknas på transporttankar och lösa behållare. För kondenserade gaser är det viktigt att behållaren eller transporttanken står upp för att säkerhetsventilen ska fungera, eftersom den är dimensionerad för gasfasen.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Särskilt för 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124) :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen, vätefluorid och väteklorid).

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Kondenserade gaser kan vallas in och täckas över. Gasmoln kan spädas ut.

Täta eventuellt läckage

Kan läckaget inte stoppas, flytta om möjligt behållaren utomhus, och låt den läcka under kontrollerade former.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Sanera personal och utrustning

Tag av kläder som har förorenats och vädra dem.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124) :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen, vätefluorid och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 5,37 enhetslös
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 1283 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 5000 mg/kg

Transport – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

20
1021

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.2 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1021

Klass:

2

Klassificeringskod:

2A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

662

Farlighetsnummer:

20

Etiketter:

2.2

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (C/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT9

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1021

Klass:

2

Klassificeringskod:

2A

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

662

Farlighetsnummer:

20

Etiketter:

2.2, (13)

Begränsade mängder:

120 ml

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE3

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

PxBN(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT9 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Hantering – 1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.