Hjälp

Identitet – Epiklorhydrin

Översikt

Ämne:

Epiklorhydrin
 

Skylt enligt ADR:

63
2023

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

63 (Giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt 23 - 60 °C))

UN-nummer:

2023

 

( )

CAS-nummer:

106-89-8

EG-nummer:

203-439-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2-Chloropropylene oxide
Engelska 3-Chloro-1,2-epoxy-propane
Engelska Epichlorohydrin X
Franska Épichlorhydrine X
Svenska 1,2-Epoxi-3-klorpropan
Svenska 1-Klor-2,3-epoxipropan
Svenska 3-Klor-1,2-epoxipropan
Svenska 3-Klor-1,2-propanoxid
Svenska Epiklorhydrin X
Svenska Glycerolepiklorhydrin
Svenska Klorpropylenoxid
Tyska Chlormethyloxiran
Tyska Epichlorhydrin X
Tyska Glycerolepichlorhydrin

Fysikaliska data – Epiklorhydrin

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Kloroformliknande; svagt stickande

Smältpunkt:

från -48°C till -46°C

Kokpunkt:

116°C

Brännbarhetsområde:

från 3,8 till 21 vol-%

Flampunkt:

32°C

Termisk tändpunkt:

385°C

Densitet:

1180 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,3 (Luft = 1,0)

Viskositet:

1 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (7 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH2(-O-)C2H3Cl

Molekylvikt:

93 g/mol

Jonisationspotential:

10,6 eV

Kritisk temperatur:

347°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Flyktigt

Mättnadskonc:

1,7 vol-%

Ångtryck:

2 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

1,73 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 570 ppm 160 ppm 72 ppm 44 ppm 20 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 53 ppm 53 ppm 24 ppm 14 ppm 6,7 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 1,7 ppm 1,7 ppm 1,7 ppm 1,7 ppm 1,7 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 1 ppm 0,5 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 75 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 10 ppm

Information för räddningstjänsten – Epiklorhydrin

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig och brandfarlig vätska. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Epiklorhydrin :

 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).
 • Reagerar häftigt med oxidationsmedel.
 • Reagerar häftigt med vissa metaller.

Ämnets faroangivelser:

 • Brandfarlig vätska och ånga.
 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning via inandning och förtäring. Ångor är kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Vid inhalation av ånga eller aerosol risk för frätskada i luftvägar samt lungödem som kan komma snabbt eller vara fördröjt. Flytande ämne eller utströmmande gas ger risk för köldskador. Vissa ämnen gör att luktsinnet avtrubbas och bedövas. Lukten blir då ej tillförlitlig för att upptäcka utsläpp. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Epiklorhydrin :

 • Symtomen kan vara fördröjda.
 • Tas upp via huden med risk för allmänförgiftning.
 • Verkar frätande på hud, ögon och slemhinnor.
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation och hosta. Yrsel, illamående och andnöd. Ev. risk för frätskada i näsa, mun, svalg. Vid höga halter risk för andningshinder, kramper, medvetslöshet och lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas och andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, blåsor, smärta. Ev. risk för frätskada eller köldskada. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Till sjukhus vid frätskada eller köldskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för frätskada vid höga halter. Symtomen kan vara fördröjda.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Sveda och smärta. Illamående och kräkningar. Ev. risk för frätskada i mun och svalg med sväljsvårigheter och högt luftvägshinder, magblödning och buksmärtor. Lungpåverkan och svår allmänpåverkan. Chock.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Epiklorhydrin

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Epiklorhydrin

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Epiklorhydrin

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 4,6 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,1 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,18 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 18 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 24 mg/l
LC50 fisk, 96 h 10,6 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 20 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,95 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 8 h 250 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 520 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 300 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 40 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 195 mg/kg

Transport – Epiklorhydrin

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

63
2023

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2023

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

279

Farlighetsnummer:

63

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S2 S9 S19

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2023

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

279

Farlighetsnummer:

63

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE5

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Epiklorhydrin

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331 Giftigt vid inandning.
H350 Kan orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Bekämpningsmedel mot insekter, kvalster och andra leddjur.
Desinfektionsmedel.