Hjälp

Identitet – Trikloretylen

Översikt

Ämne:

Trikloretylen
 

Skylt enligt ADR:

60
1710

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

60 (Giftigt eller mindre giftigt ämne)

UN-nummer:

1710

 

( )

CAS-nummer:

79-01-6

EG-nummer:

201-167-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,1,2-Trichloroethene
Engelska Chlorylen
Engelska TCE
Engelska Trichloroethylene X
Franska Ethyléne trichlori
Franska Trichloréthylène X
Svenska 1,1,2-Trikloreten
Svenska 1,1,2-Trikloretylen
Svenska 1,1-Diklor-2-kloretylen
Svenska 1-Klor-2,2-dikloretylen
Svenska Acetylentriklorid
Svenska Etylentriklorid
Svenska Trikloreten
Svenska Trikloretylen X
Tyska Trichlorethylen X
Tyska Äthylentrichlorid

Fysikaliska data – Trikloretylen

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Söt; aromatisk

Smältpunkt:

-78°C

Kokpunkt:

87°C

Brännbarhetsområde:

från 8 till 90 vol-%

Flampunkt:

32°C

Termisk tändpunkt:

410°C

Densitet:

1460 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

1 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,1 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

Cl2C=CHCl

Molekylvikt:

131 g/mol

Jonisationspotential:

9,45 eV

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Lättflyktigt

Mättnadskonc:

7,9 vol-%

Ångtryck:

8 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

8 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 6100 ppm 6100 ppm 3800 ppm 1500 ppm 970 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 960 ppm 620 ppm 450 ppm 270 ppm 240 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 260 ppm 180 ppm 130 ppm 84 ppm 77 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 25 ppm 10 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 1000 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 20 ppm

Information för räddningstjänsten – Trikloretylen

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Trikloretylen :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
  • Kan orsaka cancer. (...)
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Trikloretylen :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Trikloretylen

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Trikloretylen

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Trikloretylen

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 4270 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 3,57 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 7,8 mg/l
LC50 fisk, 96 h 3,1 mg/l
IC50 alger, 72 h 96 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 54,5 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 20000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 2402 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 4920 mg/kg

Transport – Trikloretylen

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

60
1710

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1710

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1710

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE8

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T4

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Trikloretylen

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Komponent i avfettningsmedel och lim.
Lösningsmedel inom gummiindustrin.
Läkemedel.