Hjälp

Identitet – Etylendibromid

Översikt

Ämne:

Etylendibromid
 

Skylt enligt ADR:

66
1605

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

66 (Mycket giftigt ämne)

UN-nummer:

1605

 

( )

CAS-nummer:

106-93-4

EG-nummer:

203-444-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,2-Dibromoethane
Engelska Ethylene dibromide X
Engelska sym-Dibromoethan
Franska Dibromoéthane symétrique
Franska Dibromure d'ethyléne X
Svenska 1,2-Dibrometan
Svenska Etylendibromid X
Svenska Glykolbromid
Svenska Glykoldibromid
Svenska sym-Dibrometan
Tyska 1,2-Dibromethan
Tyska 1,2-Dibromäthan
Tyska Ethylendibromid X

Fysikaliska data – Etylendibromid

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

10°C

Kokpunkt:

131°C

Brännbarhetsområde:

Ej brännbart

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2180 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

6,5 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,4 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

BrCH2CH2Br

Molekylvikt:

188 g/mol

Jonisationspotential:

9,45 eV

Kritisk temperatur:

310°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Lättflyktigt

Mättnadskonc:

1,5 vol-%

Ångtryck:

2 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

1,5 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 170 ppm 76 ppm 46 ppm 17 ppm 10 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 73 ppm 37 ppm 24 ppm 10 ppm 6,5 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 52 ppm 26 ppm 17 ppm 7,1 ppm 4,6 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,1 ppm NGV
Filtermask ej lämplig 46 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 10 ppm

Information för räddningstjänsten – Etylendibromid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Etylendibromid :

 • Vid brand/upphettning bildas vätebromid.

Ämnets faroangivelser:

 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Etylendibromid :

 • Mycket giftig. Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
 • Vid brand/upphettning bildas vätebromid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Etylendibromid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Etylendibromid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Etylendibromid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 21 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 2,1 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h < 40 mg/l
LC50 fisk, 96 h < 4,8 mg/l
IC50 alger, 72 h 4 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 1 h 689 ppm
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 2 h 3 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 300 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 300 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 250 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 108 mg/kg

Transport – Etylendibromid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

66
1605

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1605

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

66

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1605

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

66

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TU38 TE21 TE22

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Etylendibromid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS06 GHS08 GHS09

Kod Faroangivelse
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Data saknas.