Hjälp

Identitet – Dimetylsulfat

Översikt

Ämne:

Dimetylsulfat
 

Skylt enligt ADR:

668
1595

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk) som dessutom är frätande.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

668 (Mycket giftigt ämne, frätande)

UN-nummer:

1595

 

( )

CAS-nummer:

77-78-1

EG-nummer:

201-058-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Dimethyl sulphate X
Engelska DMS
Engelska Methyl sulphate
Engelska Sulfuric acid dimethyl ester
Franska Sulfate de diméthyle X
Svenska Dimetylmonosulfat
Svenska Dimetylsulfat X
Svenska Metylsulfat
Tyska Dimethylsulfat X
Tyska Schwefelsäuredimethylester

Fysikaliska data – Dimetylsulfat

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; oljeaktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Svag löklukt

Smältpunkt:

-27°C

Kokpunkt:

188°C

Brännbarhetsområde:

från 3,6 till 23,3 vol-%

Flampunkt:

83°C

Termisk tändpunkt:

187°C

Densitet:

1332 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

2 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (3 vikt-% vid 18°C)

Molekylformel:

(CH3)2SO4

Molekylvikt:

126 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0691 vol-%

Ångtryck:

0,07 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,07 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 4 ppm 2,3 ppm 1,6 ppm 0,82 ppm 0,58 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 0,17 ppm 0,17 ppm 0,12 ppm 0,061 ppm 0,043 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,035 ppm 0,035 ppm 0,024 ppm 0,012 ppm 0,0087 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig 7 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Dimetylsulfat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska (organisk) som dessutom är frätande. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga frätande ämnen

Förgiftnings- och frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då börja brinna.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Dimetylsulfat :

 • Vid brand/upphettning bildas svaveloxider.
 • Avger giftiga gaser/ångor.
 • Reagerar med vatten och bildar metanol och svavelsyra.

Ämnets faroangivelser:

 • Giftigt vid förtäring.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Dödligt vid inandning.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring. För bedömning och ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Dimetylsulfat :

 • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
 • Ångor är kraftigt irriterande. Vätska verkar frätande.
 • Avger giftiga gaser/ångor.
 • Reagerar med vatten och bildar metanol och svavelsyra.
 • Vid brand/upphettning bildas svaveloxider.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvudvärk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till 48 timmar).

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad eller frätskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med stora mängder vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda eller frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Dimetylsulfat

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Dimetylsulfat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Dimetylsulfat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 10 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,03 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 7,5 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 17 mg/l
IC50 alger, 72 h 47 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,05 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 205 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 140 mg/kg

Transport – Dimetylsulfat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

668
1595

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1595

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TC1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

668

Etiketter:

6.1, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1595

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TC1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

668

Etiketter:

6.1, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TU38 TE21 TE22

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Dimetylsulfat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06 GHS08

Kod Faroangivelse
H301 Giftigt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dödligt vid inandning.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Data saknas.