Hjälp

Identitet – Allylalkohol

Översikt

Ämne:

Allylalkohol
 

Skylt enligt ADR:

663
1098

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

663 (Mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C))

UN-nummer:

1098

 

( )

CAS-nummer:

107-18-6

EG-nummer:

203-470-7

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 2-Propen-1-ol
Engelska Allyl alcohol X
Franska Alcool allylique X
Franska Propéne-2-ol-1
Svenska 2-Propen-1-ol
Svenska 2-Propenol
Svenska 2-Propenylalkohol
Svenska 3-Hydroxipropen
Svenska Allylalkohol X
Svenska Orvinylkarbinol
Svenska Propenol
Svenska Propenylalkohol
Svenska Vinylkarbinol
Tyska 2-Propen-1-ol
Tyska Allylalkohol X

Fysikaliska data – Allylalkohol

Allmänt

Tillstånd:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Stickande; senapsliknande

Smältpunkt:

-129°C

Kokpunkt:

97°C

Brännbarhetsområde:

från 2,5 till 18 vol-%

Flampunkt:

21°C

Termisk tändpunkt:

375°C

Densitet:

854 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

1,6 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten

Molekylformel:

H2C=CHCH2OH

Molekylvikt:

58 g/mol

Jonisationspotential:

9,63 eV

Kritisk temperatur:

272°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Flyktigt

Mättnadskonc:

2,4 vol-%

Ångtryck:

2 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

2,4 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 87 ppm 27 ppm 13 ppm 3,1 ppm 1,5 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 11 ppm 3,5 ppm 1,7 ppm 0,73 ppm 0,33 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,09 ppm 0,09 ppm 0,09 ppm 0,09 ppm 0,09 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 5 ppm 2 ppm KGV, NGV
Filtermask ej möjlig 20 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 1 ppm

Information för räddningstjänsten – Allylalkohol

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och tryckluftsapparat. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. Ämnet antänds lätt och en brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare. Brännbara ångor kan ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp.

För fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko. Finfördelade partiklar kan brinna väldigt häftigt eller orsaka dammexplosion.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Allylalkohol :

 • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.
 • Kan självantända eller explodera vid kontakt med starka oxidationsmedel.

Ämnets faroangivelser:

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning, hudkontakt eller förtäring. För bedömning och ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Allylalkohol :

 • Tas upp via huden. Symtomen kan vara fördröjda.
 • Vid brand/upphettning bildas mycket giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Tänkbara symtom:
Irritation i näsa och luftrör. Illamående och kräkningar. Hosta. Huvudvärk, yrsel och slöhet. I allvarliga fall risk för andnöd, hjärtpåverkan, kramper och medvetslöshet. Tänk på risk för fördröjd lungpåverkan (upp till 48 timmar).

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Tänkbara symtom:
Smärta, irritation, rodnad eller frätskada. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola av med stora mängder vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Se även Inandning ovan och Sanering nedan. Till läkare.

Ögonstänk

Tänkbara symtom:
Irritation, sveda eller frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Tänkbara symtom:
Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge dryck, till exempel vatten. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Saneringspersonalen ska bära personlig skyddsutrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Giftinformationscentralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Allylalkohol

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Allylalkohol

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Allylalkohol

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,4 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 45 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 64 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 96 mg/kg
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,25 mg/l
LC50 fisk, 96 h 0,32 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,25 mg/l
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 1,66 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 86 %
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,17 enhetslös

Transport – Allylalkohol

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

663
1098

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1098

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TE19 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S2 S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1098

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

354

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P602

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP8 MP17

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T20

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L10CH

Särbestämmelser:

TU14 TU15 TU38 TE21 TE22

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Allylalkohol

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Lösningsmedel.