Hjälp

Identitet – Anilin

Översikt

Ämne:

Anilin
 

Skylt enligt ADR:

60
1547

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

60 (Giftigt eller mindre giftigt ämne)

UN-nummer:

1547

 

( )

CAS-nummer:

62-53-3

EG-nummer:

200-539-3

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Aniline X
Franska Aniline X
Svenska Aminobensen
Svenska Anilin X
Svenska Bensenamin
Svenska Fenylamin
Tyska Anilin X

Fysikaliska data – Anilin

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; oljeaktig

Färg:

Färglös-brun

Lukt:

Oangenäm

Smältpunkt:

-6°C

Kokpunkt:

184°C

Brännbarhetsområde:

från 1,3 till 11 vol-%

Flampunkt:

70°C

Termisk tändpunkt:

615°C

Densitet:

1022 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

4 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (4 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

C6H5NH2

Molekylvikt:

93 g/mol

Jonisationspotential:

7,7 eV

Kritisk temperatur:

426°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,079 vol-%

Ångtryck:

0,08 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,08 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 120 ppm 40 ppm 20 ppm 5 ppm 2,5 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 72 ppm 24 ppm 12 ppm 3 ppm 1,5 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 48 ppm 16 ppm 8 ppm 2 ppm 1 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 2 ppm 1 ppm KGV(V), NGV
Filtermask ej lämplig 100 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 1 ppm

Information för räddningstjänsten – Anilin

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Anilin :

 • Vid brand/upphettning bildas cyanväte och nitrösa gaser.
 • Reagerar med syror.

Ämnets faroangivelser:

 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Giftigt vid inandning.
 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
 • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
 • Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förgiftningsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Ämnet kan försämra kroppens förmåga att ta upp syre. Symtomen kan vara fördröjda. Verkar irriterande eller frätande på hud, ögon och slemhinnor. Vid upphettning eller brand bildas nitrösa gaser som kan ge allvarliga luftvägs­besvär efter fördröj­ning. Vid brand se nitrösa gaser. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Anilin :

 • Tas upp via huden.
 • Vid brand/upphettning bildas cyanväte och nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Hosta, irritation i näsa och luftrör.

Vid kraftig inhalation se Förtäring.

Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom eller kraftig exponering.

Hudkontakt

Irritation, sveda. Eventuellt frätskada. Vid kraftig exponering, se även Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Till läkare vid kvarstående besvär.

Ögonstänk

Irritation, sveda. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid besvär.

Förtäring

Illamående, kräkning, diarré, buksmärta. Yrsel, huvudvärk. Vid allvarlig förgiftning feber, blodtrycks­fall, kramper, andnöd, medvetande­påverkan, cyanos och hjärt­påverkan. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck och om möjligt medicinskt kol. Undvik fett. Maximal syrgastillförsel vid cyanos. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Anilin

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Anilin

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Anilin

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Giftigt för akvatiska system X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 30 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 0,98 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 1,49 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 96 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,3 mg/l
LC50 fisk, 96 h 10,96 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,1 mg/l
IC50 alger, 72 h 16 mg/l
Giftighet vid inandning: LD50 inhalerat råtta, 4 h 0,97 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 7 h 0,7 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 1400 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 820 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 250 mg/kg

Transport – Anilin

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

60
1547

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1547

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

279

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9 S19

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1547

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

279

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

100 ml

Reducerade mängder:

E4

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE5

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Anilin

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

Kod Faroangivelse
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (...)
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Färgämne.