Hjälp

Identitet – Ammoniumdikromat

Översikt

Ämne:

Ammoniumdikromat
 

Skylt enligt ADR:

50
1439

Ämnesbeskrivning:

Oxiderande fast ämne.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

50 (Oxiderande (brandunderstödjande) ämne)

UN-nummer:

1439

 

( )

CAS-nummer:

7789-09-5

EG-nummer:

232-143-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Ammonium dichromate X
Franska Dichromate d'ammonium X
Svenska Ammoniumbikromat
Svenska Ammoniumdikromat X
Tyska Ammoniumdichromat X

Fysikaliska data – Ammoniumdikromat

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Orange

Lukt:

Luktfri

Smältpunkt:

180°C (Sönderdelas)

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2155 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (26 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

(NH4)2Cr2O7

Molekylvikt:

252 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Ammoniumdikromat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Oxiderande fast ämne. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid risk för brand eller explosion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande

Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka och eventuellt övergå i ett explosionsartat brandförlopp. Vissa oxiderande ämnen sönderfaller våldsamt om de hettas upp.

Visa stor försiktighet vid spill. Det rena ämnet är visserligen inte brännbart, men om det kommer i kontakt med brännbara vätskor eller annat brännbart material (trä, papper, olja, kläder, etc.) kan detta lätt antändas, ibland explosionsartat. Det kan då i vissa fall räcka med friktionen av en sko för att få antändning; spontan antändning kan också ske i en del fall.

Vid en transportolycka kan ämnet ha blandats med drivmedel, och risk för antändning eller explosion kan föreligga.

Använd inte organiska sorptionsmedel!

Vid bränder där oxiderande ämnen är närvarande kan mycket giftiga eller frätande brandgaser bildas.

Vissa oxiderande ämnen är även frätande, vilket i så fall framgår av texten Ämnesbeskrivning högre upp. Då föreligger frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Ammoniumdikromat :

 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.
 • Blandningar med brännbara material antänds lätt.
 • Kan självantända vid kontakt med starka syror.

Ämnets faroangivelser:

 • Kan intensifiera brand. Oxiderande.
 • Giftigt vid förtäring.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Dödligt vid inandning.
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
 • Kan orsaka genetiska defekter. (...)
 • Kan orsaka cancer. (...)
 • Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
 • Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Kläder som kontaminerats med oxiderande ämnen ska blötläggas snarast.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Sexvärda kromföreningar är starka oxidationsmedel och verkar starkt frätande på ögon, slemhinnor och hud med risk för allvarlig frätskada och vätskeförlust. Vid inandning, hudkontakt eller förtäring risk för allvarlig allmänpåverkan. Efter inandning även risk för utveckling av lungödem (vätska i lungorna). Symtom kan ev. komma efter flera dagars fördröjning. Tas upp via huden. Risk för lever- och njurskada.

Särskilt för Ammoniumdikromat :

 • Vid brand/upphettning bildas nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. Vid höga halter risk för andningshinder, lungödem (vätska i lungorna) samt svår allmänpåverkan. Symtomen kan vara fördröjda flera dagar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Andningshjälp vid behov. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Tas upp via huden och ger irritation, rodnad, smärta. Gulaktig missfärgning. Risk för allvarlig frätskada med vätske­förlust och chock. Vid kraftig exponering risk för svår allmänpåverkan. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart och länge med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Applicera om möjligt askorbinsyrelösning på huden. Se Sanering. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada i och omkring munnen med brännande smärta, svälj­svårig­heter och andnings­hinder. Illamående, kräkningar som kan vara miss­färgade (gul­gröna), mag­blödning och buksmärtor. Tidiga symtom på frätskada kan vara lindriga. Stor risk för svår allmänpåverkan (chock). Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart munnen och ge dryck. Om möjligt ge askorbinsyra 5 g upplöst i vatten. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Applicera om möjligt en askorbinsyralösning 10% (ex 10 st brustabletter C-vitamin à 1 g per dl vatten) på huden efter avtvättning.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Ammoniumdikromat

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Ammoniumdikromat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Ammoniumdikromat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 400 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 50 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 0,16 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 1640 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 53,75 mg/kg

Transport – Ammoniumdikromat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

50
1439

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

5.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1439

Klass:

5.1

Klassificeringskod:

O2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

50

Etiketter:

5.1

Begränsade mängder:

1 kg

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC08

Särbestämmelser för förpackning:

B4

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

TU3

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V11

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV24

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1439

Klass:

5.1

Klassificeringskod:

O2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

50

Etiketter:

5.1

Begränsade mängder:

1 kg

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE10

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC08

Särbestämmelser för förpackning:

B4

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

TU3

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W11

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW24

Hantering – Ammoniumdikromat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS03 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

Kod Faroangivelse
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H301 Giftigt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dödligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H340 Kan orsaka genetiska defekter. (...)
H350 Kan orsaka cancer. (...)
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (...)
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen. Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Träskyddsmedel.
Katalysator.