Hjälp

Identitet – Brandammunition, vit fosfor

Översikt

Ämne:

Brandammunition, vit fosfor
med central-, separerings- eller drivladdning

Skylt enligt ADR:

1.3H
0244

Ämnesbeskrivning:

Explosivt föremål med risk för brand och stark strålningsvärme eller mindre verkningar genom tryckvåg, splitter eller kaststycken. Ingen risk för massexplosion. Innehåller både explosivämne och vit fosfor.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

1.3H (Märkningen används endast i vissa specialfall. Innebörden framgår av Ämnesbeskrivningen som visas på fliken Identitet.)

UN-nummer:

0244

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Ammunition, incendiary, white phosphorus X
Franska Munitions incendiaires au phosphore blanc X
Svenska Brandammunition, vit fosfor X
Tyska Munition, brand, weisser Phosphor X

Fysikaliska data – Brandammunition, vit fosfor

Allmänt

Tillstånd:

 

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

 

Molekylvikt:

 

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – Brandammunition, vit fosfor

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Explosivt föremål med risk för brand och stark strålningsvärme eller mindre verkningar genom tryckvåg, splitter eller kaststycken. Ingen risk för massexplosion. Innehåller både explosivämne och vit fosfor. 

Initialt riskområde:

Vid brand i försäljningslokal: 50 m. Brand i fullastad container eller fyllt förråd: 500 m. 

Skydd – livräddning:

 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Övrigt:

Det kan vara bra att spela in olycksplats och räddningsinsats från en fast plats. Filmen kan sedan användas som hjälp att leta efter utkastade föremål vid en eventuell explosion.

Riskfaktorer – Explosiver riskgrupp 1.3

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser kan explodera endast i brand. De explosiva varorna kan explodera redan efter några minuters upp­hettning. Om lågorna ännu inte upphettar dem, beror tiden som man har till förfogande på brandens spridningshastighet.

De explosiva varorna exploderar var för sig och ger upphov till avsevärd strålningsvärme eller tryckvåg och/eller splitter.

Även om en explosion har inträffat eller brandbekämpning gjorts, kan efterexplosioner inträffa i upp till två dygn.

Åtgärdsschema

Framkörning

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör detta i skydd och på avstånd med kikare.

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Beakta riskerna för explosion, dock föreligger ingen risk för massexplosion. Personer som kan förflytta sig själva, skall i första hand ombes ta sig från platsen med hjälp av t.ex. högtalare.

Livräddning kan vara möjligt i följande fall:

  • Brand i motorutrymme.
  • Brand i förarutrymme.
  • Brand i däck om branden är av liten omfattning och lastbilsflaket ej börjat brinna.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Håll området avspärrat i två dygn även om en explosion har inträffat eller brandbekämpning gjorts.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Undanröj eventuella tändkällor. Om de explo­siva ämnena har upphettats eller antänts, börja inte släcka branden, utan avlägsna er från riskområdet.

Brandsläckning kan vara möjlig i följande fall:

  • Brand i motorutrymme.
  • Brand i förarutrymme.
  • Brand i däck om branden är av liten omfattning och lastbilsflaket ej börjat brinna. Beakta risken för återantändning i däck.

Använd lämpligt släckmedel. Rekommendation: Vattenspray.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Ta hand om eventuellt utsläpp

Försök se till att avsändaren tar hand om lasten. Har explosion inträffat måste genom­sökning av terrängen ske efter utkastad explosiv vara. Vid utkastad militär vara måste amröjpersonal användas.

Vid insats mot ämnet UN 0249: täck läckaget vid risk för regn eller annan vattenpåverkan.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Polismyndigheten, Miljökontoret och MSB:s explosivämnesexpertis.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning och svåra frät- och brännskador efter exponering via hud, ögon och slemhinnor. Tas upp via huden. Inandning innebär risk för frätskada i luftvägarna. Fosfor självantänder i luft. Brandgaserna är mycket giftiga. Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, kraftig irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. Vid höga halter risk för högt andningshinder och lungödem (vätska i lungorna). Vid kraftig exponering ev. liknande symtom som vid Förtäring.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vid behov andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Tidig chockbehandling. Genast till sjukhus.

Hudkontakt

Smärta, allvarlig brännskada och vävnadsdöd. Risk för allvarlig frätskada med djupa sår. Vid kraftig exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten. Se även Sanering. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Allvarlig frätskada med brännande smärta, sväljsvårigheter, illamående, buksmärtor, diarré, svullnad, blodiga kräkningar, magblödning, lungpåverkan, kramper samt medvetslöshet. Risk för svår allmänpåverkan (chock), allvarlig hjärtpåverkan, lever- och njurskada.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge liten mängd dryck, t.ex. vatten. Undvik fett. Ge om möjligt kol. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, och omedelbart följas av att den skadade kroppsdelen placeras under vatten. Är detta ej möjligt, täck den skadade kroppsdelen med våta kompresser eller våt handduk.

Detta ska sedan följas av fullständig personsanering: placera den skadade kroppsdelen under vatten. Avlägsna bitar av fosfor försiktigt med pincett eller liknande. Tvätta noggrant med tvål och vatten (tills den skadade delen ej lyser i mörker). Täck med våta kompresser eller handduk.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Brandammunition, vit fosfor

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Brandammunition, vit fosfor

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Brandammunition, vit fosfor

Tolkning av toxikologiska data

Data saknas.

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – Brandammunition, vit fosfor

med central-, separerings- eller drivladdning

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

1.3H
0244

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

1 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

0244

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.3H

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P130 LP101

Särbestämmelser för förpackning:

PP67 L1

Bestämmelser för samemballering:

MP23

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V2

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV2 CV3

Användning:

S1

RID-bestämmelser

UN-nummer:

0244

Klass:

1

Klassificeringskod:

1.3H

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

1.3H

Etiketter:

1, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P130 LP101

Särbestämmelser för förpackning:

PP67 L1

Bestämmelser för samemballering:

MP23

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W2

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW1

Hantering – Brandammunition, vit fosfor

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.