Hjälp

Identitet – Aluminiumfosfidpesticid

Översikt

Ämne:

Aluminiumfosfidpesticid
 

Skylt enligt ADR:

642
3048

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga och/eller giftiga gaser bildas. Detta är ett bekämpningsmedel (en pesticid).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

642 (Giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas)

UN-nummer:

3048

 

( )

CAS-nummer:

20859-73-8

EG-nummer:

244-088-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Aluminium phosphide
Engelska Aluminium phosphide pesticide X
Franska Pesticide au phosphure d'aluminium X
Svenska Aluminiumfosfidpesticid X
Tyska Aluminiumphosphid-Pestizid X

Fysikaliska data – Aluminiumfosfidpesticid

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Gul

Lukt:

Luktfri

Smältpunkt:

från 1000°C till 1800°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2850 - 2900 kg/m³ vid 25°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

AlP

Molekylvikt:

58 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 7,2 ppm 7,2 ppm 3,6 ppm 0,9 ppm 0,45 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 4 ppm 4 ppm 2 ppm 0,5 ppm 0,25 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Aluminiumfosfidpesticid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga och/eller giftiga gaser bildas. Detta är ett bekämpningsmedel (en pesticid). 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Stänktät kemskyddsdräkt (typ 4) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Endast torra släckmedel, t.ex. pulver, sand eller koldioxid. Alternativt undvik släckning. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen, vattenreaktiva

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Ämnet utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten; reaktion kan också ske med fukt i luften. Gaserna kan självantända av reaktionsvärmen eller bilda explosiva blandningar med luft. (Sådana gasblandningar antänds lätt av t.ex. öppen eld, gnistor från verktyg eller oskyddade glödlampor.)

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Aluminiumfosfidpesticid :

 • Reagerar med syror och bildar självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).
 • Vid kontakt med fukt bildas självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).

Ämnets faroangivelser:

 • Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
 • Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
 • Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
 • Dödligt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Dödligt vid inandning.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Ämnet reagerar med vatten. Använd mycket vatten för att spola bort det ordentligt.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning och förtäring. Symtomen kan vara fördröjda. Kraftig hudexponering kan för vissa fosfider innebära förgiftningsrisk. Ämnen som transporteras nedkylda eller komprimerade ger risk för köld­skada vid exponering för utströmmande gas. Kontakta Giftinformationscentralen (tel.112) för ytterligare råd.

Särskilt för Aluminiumfosfidpesticid :

 • Fosfider frigör mycket giftig fosfingas vid förtäring.
 • Reagerar med syror och bildar självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).
 • Vid kontakt med fukt bildas självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och trötthet. Illamående, kräkningar och hosta. I allvarliga fall risk för kramper, blodtrycksfall, andnöd, hjärt­påverkan och medvets­löshet. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara för­dröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Förgiftningsrisk vid kraftig hudexponering.

Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med vatten. Tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda, tårflöde och smärta. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Buksmärta. Illamående, kräkningar och diarré. Blodtrycksfall. Allvarlig hjärtpåverkan. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Aluminiumfosfidpesticid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Aluminiumfosfidpesticid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Aluminiumfosfidpesticid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 < 3 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h > 1 mg/l
LC50 fisk, 96 h 0,18 µg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 0,4 mg/kg

Transport – Aluminiumfosfidpesticid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

642
3048

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3048

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T7

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

153, 648

Farlighetsnummer:

642

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC07

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP18

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T6

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

S10AH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V10

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S9 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3048

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T7

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

153, 648

Farlighetsnummer:

642

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC07

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP18

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T6

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

S10AH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W10

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Aluminiumfosfidpesticid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
H300 Dödligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Konserveringsmedel; bl.a. för läder, gummi och plast.