Hjälp

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Identitet – Bortrifluoriddimetyleterat

Översikt

Ämne:

Bortrifluoriddimetyleterat
 

Skylt enligt ADR:

382
2965

Ämnesbeskrivning:

Vattenreaktiv, brandfarlig och frätande vätska, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

382 (Brandfarlig vätska, frätande, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas)

UN-nummer:

2965

 

( )

CAS-nummer:

353-42-4

EG-nummer:

206-532-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Boron trifluoride dimethyl ether
Engelska Boron trifluoride dimethyl etherate X
Franska Ether dimethylique de trifluorure de bord
Franska Éthérate diméthylique de trifluorure de bore X
Svenska Bortrifluoriddimetyleter
Svenska Bortrifluoriddimetyleterat X
Tyska Bortrifluoriddimethyletherat X

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Fysikaliska data – Bortrifluoriddimetyleterat

Allmänt

Tillstånd:

Dispersion

Färg:

Färglös

Lukt:

 

Smältpunkt:

-14°C

Kokpunkt:

127°C

Brännbarhetsområde:

Brännbart

Flampunkt:

från -14°C till 35°C

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1240 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (10,9 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

BF3C2H6O

Molekylvikt:

114 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Information för räddningstjänsten – Bortrifluoriddimetyleterat

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Vattenreaktiv, brandfarlig och frätande vätska, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion, t.ex. genom kontakt med vatten: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Endast torra släckmedel, t.ex. pulver eller sand. Alternativt undvik släckning. 

Riskfaktorer – Brandfarliga frätande ämnen, vattenreaktiva

Frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand. (Hur lättantändlig en vätska är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.)

Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med stark värmeutveckling eller brand som följd.

Ämnet utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten; reaktion kan också ske med fukt i luften. Gaserna kan självantända av reaktionsvärmen eller bilda explosiva blandningar med luft. (Sådana gasblandningar antänds lätt av t.ex. öppen eld, gnistor från verktyg eller oskyddade glödlampor.)

Ångor som avges är ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare. De brännbara ångorna kan ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande gaser bildas.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Bortrifluoriddimetyleterat :

  • Vid brand/upphettning bildas vätefluorid.
  • Reagerar med vatten och bildar brandfarliga gaser/ångor.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Ämnet reagerar med vatten. Använd mycket vatten för att spola bort det ordentligt.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig frätskada på hud, ögon och slemhinnor. Risk för allvarlig förgiftning med symtom som kan vara fördröjda. Tas upp via hud. Risk för förgiftning även då hudsymtom saknas. Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för Bortrifluoriddimetyleterat :

  • Antidotbehandling kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för ytterligare råd.
  • Begränsad erfarenhet av akuta hälsorisker.
  • Vid brand/upphettning bildas vätefluorid.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i ögon, näsa, mun och svalg. Vid höga halter risk för förgiftning med andningshinder, hjärtpåverkan, kramper, medvetslöshet samt lungödem (vätska i lungorna). Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid retsymtom. Behandling med kortisoninhalation kan bli aktuell redan på olycksplatsen. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, smärta, missfärgning, blåsbildning. Kan ge allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock. Risk för allmänförgiftning efter upptag via hud. Symtomen kan vara fördröjda.

Hudkontakt

Omedelbar livräddande sanering är viktig! Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering och Inandning. Genast till sjukhus. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för råd.

Ögonstänk

Från sveda, tårflöde till intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola om möjligt med vatten under transport. Genast till ögonläkare.

Förtäring

Smärta i mun och svalg. Sväljsvårigheter, illamående, kräkningar, buksmärtor och magblödning. Risk för allvarlig frätskada med högt andningshinder. Risk för hjärtpåverkan och medvetslöshet. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Kontrollera luftvägen. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Vid hudexponering finns risk för förgiftning trots genomförd sanering och även om hudsymtom eller andra symtom saknas!

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Länkade resurser – Bortrifluoriddimetyleterat

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Länkade dokument – Bortrifluoriddimetyleterat

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Miljö – Bortrifluoriddimetyleterat

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat marsvin, 4 h 50 ppm

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Transport – Bortrifluoriddimetyleterat

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

382
2965

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.3 3 8

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2965

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

WFC

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

382

Etiketter:

4.3, 3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

0 (B/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P401

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2 TP7

ADR-tank

Tankkod:

L10DH

Särbestämmelser:

TU4 TU14 TU22 TE21 TM2

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV23

Användning:

S2 S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2965

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

WFC

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

382

Etiketter:

4.3, 3, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

0

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P401

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T10

Särbestämmelser:

TP2 TP7

RID-tank

Tankkod:

L10DH

Särbestämmelser:

TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW23

Anmärkning: Flampunkten varierar stort beroende på halten fri eter.

Hantering – Bortrifluoriddimetyleterat

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.