Hjälp

Identitet – Aluminiumfosfid

Översikt

Ämne:

Aluminiumfosfid
 

Skylt enligt ADR:

X462
1397

Ämnesbeskrivning:

Vattenreaktivt och giftigt fast ämne, som reagerar farligt med vatten så att giftiga och/eller brandfarliga gaser bildas. Risk finns att de bildade gaserna självantänder.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

X462 (Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att giftiga gaser bildas. Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig)

UN-nummer:

1397

 

( )

CAS-nummer:

20859-73-8

EG-nummer:

244-088-0

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Aluminium phosphide X
Franska Phosphure d'aluminium X
Svenska Aluminiumfosfid X
Svenska Aluminiummonofosfid
Tyska Aluminiumphosphid X

Fysikaliska data – Aluminiumfosfid

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Gul

Lukt:

Vitlöksliknande

Smältpunkt:

1800°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

2850 kg/m³ vid 25°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

AlP

Molekylvikt:

58 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 7,2 ppm 7,2 ppm 3,6 ppm 0,9 ppm 0,45 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 4 ppm 4 ppm 2 ppm 0,5 ppm 0,25 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter AEGL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Aluminiumfosfid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Vattenreaktivt och giftigt fast ämne, som reagerar farligt med vatten så att giftiga och/eller brandfarliga gaser bildas. Risk finns att de bildade gaserna självantänder. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion, t.ex. genom kontakt med vatten: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Särskilt metallbrandpulver alternativt TORR sand, cement eller Absol. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen, vattenreaktiva

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Ämnet utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten; reaktion kan också ske med fukt i luften. Gaserna kan självantända av reaktionsvärmen eller bilda explosiva blandningar med luft. (Sådana gasblandningar antänds lätt av t.ex. öppen eld, gnistor från verktyg eller oskyddade glödlampor.)

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Aluminiumfosfid :

 • Reagerar häftigt med oxidationsmedel.
 • Reagerar med syror och bildar självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).
 • Vid kontakt med fukt bildas självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).

Ämnets faroangivelser:

 • Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
 • Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
 • Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
 • Dödligt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Dödligt vid inandning.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Ämnet reagerar med vatten. Använd mycket vatten för att spola bort det ordentligt.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning och förtäring. Symtomen kan vara fördröjda. Kraftig hudexponering kan för vissa fosfider innebära förgiftningsrisk. Ämnen som transporteras nedkylda eller komprimerade ger risk för köld­skada vid exponering för utströmmande gas. Kontakta Giftinformationscentralen (tel.112) för ytterligare råd.

Särskilt för Aluminiumfosfid :

 • Fosfider frigör mycket giftig fosfingas vid förtäring.
 • Reagerar med syror och bildar självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).
 • Vid kontakt med fukt bildas självantändande och mycket giftiga gaser/ångor (fosfin).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och trötthet. Illamående, kräkningar och hosta. I allvarliga fall risk för kramper, blodtrycksfall, andnöd, hjärt­påverkan och medvets­löshet. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara för­dröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Förgiftningsrisk vid kraftig hudexponering.

Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med vatten. Tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda, tårflöde och smärta. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Buksmärta. Illamående, kräkningar och diarré. Blodtrycksfall. Allvarlig hjärtpåverkan. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Aluminiumfosfid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Aluminiumfosfid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Aluminiumfosfid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 < 3 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 3,6 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 1 mg/l
Giftighet vid förtäring: LDLo oralt människa 86 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 8,7 mg/kg

Transport – Aluminiumfosfid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

X462
1397

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.3 6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1397

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

WT2

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

507

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

4.3, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P403

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV23 CV28

Användning:

S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1397

Klass:

4.3

Klassificeringskod:

WT2

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

507

Farlighetsnummer:

X462

Etiketter:

4.3, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P403

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW23 CW28

Hantering – Aluminiumfosfid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
H300 Dödligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Gasbehandling av containrar (fumigering).