Hjälp

Identitet – Fosfor, vit eller gul, torr

Översikt

Ämne:

Fosfor, vit eller gul, torr
 

Skylt enligt ADR:

46
1381

Ämnesbeskrivning:

Självantändande och giftigt fast ämne (oorganiskt). Antänds inom några minuter vid kontakt med luft.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

46 (Brandfarligt eller självupphettande fast ämne, giftigt)

UN-nummer:

1381

 

( )

CAS-nummer:

12185-10-3, 7723-14-0

EG-nummer:

231-768-7

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Dry white phosphorus
Engelska Dry yellow phosphorus
Engelska Phosphorus, white, dry X
Engelska Phosphorus, yellow, dry X
Franska Phosphore blanc, sec X
Franska Phosphore jaune, sec X
Svenska Fosfor, gul, torr X
Svenska Fosfor, vit, torr X
Tyska Gelber Phosphor trocken
Tyska Phosphor, gelb, trocken X
Tyska Phosphor, weiss, trocken X
Tyska Weisser Phosphor trocken

Fysikaliska data – Fosfor, vit eller gul, torr

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Vitlöksliknande

Smältpunkt:

44°C

Kokpunkt:

280°C

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

30°C

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1820 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4,2 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

P4

Molekylvikt:

124 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

721°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0039 vol-%

Ångtryck:

0,004 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,004 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej möjlig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Fosfor, vit eller gul, torr

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Självantändande och giftigt fast ämne (oorganiskt). Antänds inom några minuter vid kontakt med luft. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och tryckluftsapparat. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Självantändande giftiga/frätande ämnen

Hälsofara. Se fliken Akutvård.

Ämnet självantänder vid kontakt med luft. Ämnet reagerar spontant med luftens syre och börjar brinna inom några minuter.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

För fasta ämnen gäller att finfördelade partiklar kan brinna väldigt häftigt eller orsaka dammexplosion.

Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande gaser bildas.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Fosfor, vit eller gul, torr :

  • Reagerar explosionsartat med oxidationsmedel.
  • Självantänder i luft.

Ämnets faroangivelser:

  • Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • Dödligt vid förtäring.
  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • Dödligt vid inandning.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Rengör omsorgsfullt, eftersom det annars finns risk för självantändning.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning och svåra frät- och brännskador efter exponering via hud, ögon och slemhinnor. Tas upp via huden. Inandning innebär risk för frätskada i luftvägarna. Fosfor självantänder i luft. Brandgaserna är mycket giftiga. Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, kraftig irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. Vid höga halter risk för högt andningshinder och lungödem (vätska i lungorna). Vid kraftig exponering ev. liknande symtom som vid Förtäring.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vid behov andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Tidig chockbehandling. Genast till sjukhus.

Hudkontakt

Smärta, allvarlig brännskada och vävnadsdöd. Risk för allvarlig frätskada med djupa sår. Vid kraftig exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med stora mängder vatten. Se även Sanering. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Allvarlig frätskada med brännande smärta, sväljsvårigheter, illamående, buksmärtor, diarré, svullnad, blodiga kräkningar, magblödning, lungpåverkan, kramper samt medvetslöshet. Risk för svår allmänpåverkan (chock), allvarlig hjärtpåverkan, lever- och njurskada.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande: skölj omedelbart ur munnen och ge liten mängd dryck, t.ex. vatten. Undvik fett. Ge om möjligt kol. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, och omedelbart följas av att den skadade kroppsdelen placeras under vatten. Är detta ej möjligt, täck den skadade kroppsdelen med våta kompresser eller våt handduk.

Detta ska sedan följas av fullständig personsanering: placera den skadade kroppsdelen under vatten. Avlägsna bitar av fosfor försiktigt med pincett eller liknande. Tvätta noggrant med tvål och vatten (tills den skadade delen ej lyser i mörker). Täck med våta kompresser eller handduk.

Saneringspersonalen ska bära personlig skyddsutrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Giftinformationscentralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Fosfor, vit eller gul, torr

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Fosfor, vit eller gul, torr

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Fosfor, vit eller gul, torr

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 3,03 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 4,82 mg/kg
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,01 mg/l
LC50 fisk, 96 h < 0,01 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 0,01 mg/l
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 154,5 enhetslös

Transport – Fosfor, vit eller gul, torr

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

46
1381

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.2 6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1381

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

ST4

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

503

Farlighetsnummer:

46

Etiketter:

4.2, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

0 (B/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P405

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T9

Särbestämmelser:

TP3 TP31

ADR-tank

Tankkod:

L10DH(+)

Särbestämmelser:

TU14 TU16 TU21 TE3 TE21

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV28

Användning:

S20

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1381

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

ST4

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

503

Farlighetsnummer:

46

Etiketter:

4.2, 6.1

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

0

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P405

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T9

Särbestämmelser:

TP3 TP31

RID-tank

Tankkod:

L10DH(+)

Särbestämmelser:

TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22 TE25

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW28

Hantering – Fosfor, vit eller gul, torr

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS05 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H250 Spontanantänder vid kontakt med luft.
H300 Dödligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Data saknas.