Hjälp

Identitet – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Översikt

Ämne:

9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)
 

Skylt enligt ADR:

40
2940

Ämnesbeskrivning:

Självupphettande fast ämne (organiskt). Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

2940

 

( )

CAS-nummer:

 

EG-nummer:

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 9-Phosphabicyclononanes (cyclooctadiene phosphines) X
Engelska Cyclooctadiene phosphines
Franska Phospha-9 bicyclononanes (cyclooctadiénes phosphines) X
Svenska 9-Fosfabicyklononaner X
Svenska 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)
Svenska Cyklooktadienfosfiner X
Tyska 9-Phosphabicyclononane (cyclooctadienphosphine) X

Fysikaliska data – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Färglös

Lukt:

 

Smältpunkt:

från 40°C till 60°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

 

Molekylformel:

C8H15P

Molekylvikt:

142 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Data saknas.


Information för räddningstjänsten – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Självupphettande fast ämne (organiskt). Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Endast torra släckmedel, dock ej koldioxid. Alternativt undvik släckning. 

Riskfaktorer – Självupphettande ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

Ämnet är självupphettande, d.v.s. det utvecklar värme i kontakt med luftens syre. Om den utvecklade värmen inte leds bort tillräckligt bra stiger temperaturen, och till slut kan ämnet självantända. Det är framförallt vid stora lagringsvolymer självupphettning kan ske. Upp­hett­nings­för­loppet kan pågå i flera dagar.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen kan i finfördelad form brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Särskilt för 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner) :

  • Reagerar med brännbara material och bildar giftiga gaser/ångor.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Rengör omsorgsfullt, eftersom det annars finns risk för självantändning.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarlig förgiftning via inandning och förtäring. Symtomen kan vara fördröjda. Kraftig hudexponering kan för vissa fosfider innebära förgiftningsrisk. Ämnen som transporteras nedkylda eller komprimerade ger risk för köld­skada vid exponering för utströmmande gas. Kontakta Giftinformationscentralen (tel.112) för ytterligare råd.

Särskilt för 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner) :

  • Begränsad erfarenhet av akuta hälsorisker.
  • Reagerar med brännbara material och bildar giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och trötthet. Illamående, kräkningar och hosta. I allvarliga fall risk för kramper, blodtrycksfall, andnöd, hjärt­påverkan och medvets­löshet. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara för­dröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft och vila. Syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad och smärta. Förgiftningsrisk vid kraftig hudexponering.

Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart med vatten. Tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Se även Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda, tårflöde och smärta. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Spola upprepat under transporten. Genast till sjukhus.

Förtäring

Buksmärta. Illamående, kräkningar och diarré. Blodtrycksfall. Allvarlig hjärtpåverkan. Medvetandepåverkan. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Skölj omedelbart ur munnen och ge dryck. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Cancerframkallande X

Toxikologiska data

Data saknas.

Transport – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
2940

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.2

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2940

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

S2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P410 IBC06

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2940

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

S2

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE10

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P410 IBC06

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

SGAN

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – 9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Data saknas.