Hjälp

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Identitet – Aktivt kol

Översikt

Ämne:

Aktivt kol
 

Skylt enligt ADR:

40
1362

Ämnesbeskrivning:

Måttligt självupphettande fast ämne (organiskt). Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

1362

 

( )

CAS-nummer:

64365-11-3, 7440-44-0

EG-nummer:

231-153-3, 264-846-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Activated carbon
Engelska Activated charcoal
Engelska Carbon
Engelska Carbon activated X
Franska Charbon actif X
Svenska Aktivt kol X
Svenska Medicinskt kol
Tyska Kohle, aktiviert X

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Fysikaliska data – Aktivt kol

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Svart

Lukt:

Luktfri

Smältpunkt:

 

Kokpunkt:

3650°C (Sublimerar)

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1800 - 2100 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

C

Molekylvikt:

12 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Information för räddningstjänsten – Aktivt kol

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Måttligt självupphettande fast ämne (organiskt). Kan i kontakt med luft hettas upp och så småningom självantända. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet dammar, komplettera med stänktät kemskyddsdräkt (typ 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Självupphettande ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

Ämnet är självupphettande, d.v.s. det utvecklar värme i kontakt med luftens syre. Om den utvecklade värmen inte leds bort tillräckligt bra stiger temperaturen, och till slut kan ämnet självantända. Det är framförallt vid stora lagringsvolymer självupphettning kan ske. Upp­hett­nings­för­loppet kan pågå i flera dagar.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen kan i finfördelad form brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Särskilt för Aktivt kol :

  • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
  • Reagerar häftigt med vissa halogener.
  • Kan självantända i luft.

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Rengör omsorgsfullt, eftersom det annars finns risk för självantändning.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Detta ämne utgör normalt inte någon hälsofara. Inandning av stora mängder pulver eller damm kan innebära risk utan att ämnet i sig är giftigt. Vid brand finns dock risk för att giftiga gaser bildas. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Ev. retsymtom och andningsbesvär.

Inandning

Syrgas vid retsymtom eller andningsbesvär.

Hudkontakt

-

Hudkontakt

-

Ögonstänk

Irritation och sveda.

Ögonstänk

Vid symtom spola med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

-

Förtäring

-

Sanering

Ej nödvändig.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Länkade resurser – Aktivt kol

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Länkade dokument – Aktivt kol

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Miljö – Aktivt kol

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Data saknas.

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Transport – Aktivt kol

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
1362

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.2

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1362

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

S2

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

646

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

4 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC08 LP02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

PP11 B3

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

SGAV

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V1

Bulk:

VC1 VC2 AP1

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1362

Klass:

4.2

Klassificeringskod:

S2

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

646

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.2

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

4

Expressgods:

CE11

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P002 IBC08 LP02 R001

Särbestämmelser för förpackning:

PP11 B3

Bestämmelser för samemballering:

MP14

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T1

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

SGAV

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

VC1 VC2 AP1

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Det speciella med "aktivt" kol är att det har ett stort antal små porer med varierande diameter, vilket ger ämnet en mycket stor yta per volym.

Hantering – Aktivt kol

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga. Det är då upp till tillverkaren/importören att förse ämnet med lämplig märkning.

Användningsområden

Absorptions-/adsorptionsmedel.
Blekmedel.
Ges vid förgiftningar för att adsorbera giftet.