Hjälp

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Identitet – Azodikarbonamid

Översikt

Ämne:

Azodikarbonamid
 

Skylt enligt ADR:

40
3242

Ämnesbeskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

3242

 

( )

CAS-nummer:

123-77-3

EG-nummer:

204-650-8

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,1'-Azobis(formamide)
Engelska Azodicarbonamide X
Franska Azodicarbonamide X
Svenska Azobiskarbonamid
Svenska Azobiskarboxamid
Svenska Azodikarbamid
Svenska Azodikarboamid
Svenska Azodikarbonamid X
Svenska Azodikarboxamid
Svenska Azodikarboxylsyradiamid
Svenska Diazendikarboxamid
Tyska Azodicarbonamid X

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Fysikaliska data – Azodikarbonamid

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

Röd-gul

Lukt:

Nästan luktfri

Smältpunkt:

> 210°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

546°C

Densitet:

1650 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

(NH2C=O)2N2

Molekylvikt:

116 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

< 0,1 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Information för räddningstjänsten – Azodikarbonamid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet är i vätskeform, komplettera med vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Självreaktiva ämnen och organiska peroxider

Ämnet kan reagera spontant och ge kraftig värmeutveckling, s.k. exotermt sönderfall, även utan medverkan av luftens syre. Detta kan utlösas av värme, föroreningar (t.ex. syror, tungmetaller eller baser), friktion eller stöt. Sönderfallshastigheten varierar för olika ämnen och ökar med stigande tempe­ratur, vilket ger ett accelererande förlopp. Den temperatur då sönderfallet börjar kallas SADT (self-accelerating decomposition temperature), och är för många ämnen lägre än rumstemperatur.

Risk finns att sönderfallet sker explosionsartat. Detta gäller framförallt om ämnet är inne­slutet.

Om ämnet börjar brinna kan branden bli mycket häftig.

Vid sönderfall kan brandfarliga eller giftiga gaser bildas.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Azodikarbonamid :

  • Vid upphettning bildas kolmonoxid och nitrösa gaser.
  • Vid brand under instängda förhållanden uppkommer risk för explosion.
  • Sönderdelas (vid höga temperaturer) i kontakt med vatten och bildar då koldioxid och nitrösa gaser.

Ämnets faroangivelser:

  • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Rengör omsorgsfullt, eftersom det annars finns risk för självantändning.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förtäring, kraftig inandning eller ögonexponering kan innebära risk. Vid brand eller upphettning finns risk att giftiga gaser bildas.

Särskilt för Azodikarbonamid :

  • Sönderdelas (vid höga temperaturer) i kontakt med vatten och bildar då koldioxid och nitrösa gaser.
  • Vid upphettning bildas kolmonoxid och nitrösa gaser.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Irritation i näsa och andningsvägar.

Inandning

Syrgas vid retsymtom eller andningsbesvär. Vid kraftiga symtom till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation och sveda.

Hudkontakt

Spola med vatten.

Ögonstänk

Irritation, sveda, ev. frätskada.

Ögonstänk

Vid symtom spola med vatten (mjuk stråle) i 5 minuter. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, yrsel, blekhet.

Förtäring

Vid förtäring av mer än en liten mängd kontakta Giftinformationscentralen eller till sjukhus.

Sanering

-

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Länkade resurser – Azodikarbonamid

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Länkade dokument – Azodikarbonamid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Miljö – Azodikarbonamid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -1,7 enhetslös
EC50 Daphnia magna, 48 h 11 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h > 6,1 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta > 500 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta > 6400 mg/kg

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Transport – Azodikarbonamid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
3242

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

3242

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

SR1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

215, 638

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

1 kg

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P409

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV14

Användning:

S24

RID-bestämmelser

UN-nummer:

3242

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

SR1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

215, 638

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

1 kg

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE10

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P409

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T3

Särbestämmelser:

TP33

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Anmärkning: Tillsats av aktiveringsämnen (t.ex. zinkföreningar) kan resultera i en minskning av termisk stabilitet och/eller förändring av de explosiva egenskaperna.

Hantering – Azodikarbonamid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS08

Kod Faroangivelse
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Jäsmedel inom gummiindustrin.