Hjälp

Identitet – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Översikt

Ämne:

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)
 

Skylt enligt ADR:

40
2956

Ämnesbeskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

40 (Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne eller polymeriserande ämne)

UN-nummer:

2956

 

( )

CAS-nummer:

81-15-2

EG-nummer:

201-329-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene X
Engelska Musk xylene X
Franska Musc-xylène X
Franska tert-Butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène X
Svenska 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen X
Svenska Myskxylen X
Tyska 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen X
Tyska Xylenmoschus X

Fysikaliska data – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Allmänt

Tillstånd:

Fast

Färg:

 

Lukt:

 

Smältpunkt:

110°C

Kokpunkt:

 

Brännbarhetsområde:

Ej bedömt/okänt

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

  (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

  (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Ej lösligt i vatten

Molekylformel:

(C4H9)(NO2)3C8H6

Molekylvikt:

297 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

 

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

 

Mättnadskonc:

 

Ångtryck:

 

Ångtryckskurva

Ångtryck:

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall
Risk för allvarliga effekter
Risk för lindriga effekter
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Självreaktivt ämne (vars temperatur inte behöver kontrolleras under transport). Kan sönderfalla kraftigt exotermt även utan medverkan av syre. 

Initialt riskområde:

50 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd. Om ämnet är i vätskeform, komplettera med vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Vattenspray. 

Riskfaktorer – Självreaktiva ämnen och organiska peroxider

Ämnet kan reagera spontant och ge kraftig värmeutveckling, s.k. exotermt sönderfall, även utan medverkan av luftens syre. Detta kan utlösas av värme, föroreningar (t.ex. syror, tungmetaller eller baser), friktion eller stöt. Sönderfallshastigheten varierar för olika ämnen och ökar med stigande tempe­ratur, vilket ger ett accelererande förlopp. Den temperatur då sönderfallet börjar kallas SADT (self-accelerating decomposition temperature), och är för många ämnen lägre än rumstemperatur.

Risk finns att sönderfallet sker explosionsartat. Detta gäller framförallt om ämnet är inne­slutet.

Om ämnet börjar brinna kan branden bli mycket häftig.

Vid sönderfall kan brandfarliga eller giftiga gaser bildas.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen) :

  • Vid brand/upphettning uppkommer risk för explosion.

Ämnets faroangivelser:

  • Explosivt. Fara för massexplosion.
  • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Rengör omsorgsfullt, eftersom det annars finns risk för självantändning.

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Förgiftningsrisk vid förtäring, inandning eller hudkontakt. Ämnet kan försämra kroppens förmåga att ta upp syre. Symtomen kan vara fördröjda. Verkar irriterande eller frätande på hud, ögon och slemhinnor. Vid upphettning eller brand bildas nitrösa gaser som kan ge allvarliga luftvägs­besvär efter fördröj­ning. Vid brand se nitrösa gaser. För ytterligare information och råd kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Särskilt för 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen) :

  • Begränsad erfarenhet av akuta hälsorisker.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Hosta, irritation i näsa och luftrör.

Vid kraftig inhalation se Förtäring.

Symtomen kan vara fördröjda.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid symtom eller kraftig exponering.

Hudkontakt

Irritation, sveda. Eventuellt frätskada. Vid kraftig exponering, se även Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola med vatten och tvätta därefter huden med tvål och vatten. Till läkare vid kvarstående besvär.

Ögonstänk

Irritation, sveda. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid besvär.

Förtäring

Illamående, kräkning, diarré, buksmärta. Yrsel, huvudvärk. Vid allvarlig förgiftning feber, blodtrycks­fall, kramper, andnöd, medvetande­påverkan, cyanos och hjärt­påverkan. Symtomen kan vara fördröjda.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck och om möjligt medicinskt kol. Undvik fett. Maximal syrgastillförsel vid cyanos. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 6740 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 5,2 enhetslös
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 6 %
LC50 fisk, 96 h 1,2 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h > 5,6 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 15000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 10000 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 4000 mg/kg

Transport – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

40
2956

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

4.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

2956

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

SR1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

638

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

5 kg

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P409

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV14

Användning:

S24

RID-bestämmelser

UN-nummer:

2956

Klass:

4.1

Klassificeringskod:

SR1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

638

Farlighetsnummer:

40

Etiketter:

4.1

Begränsade mängder:

5 kg

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE11

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P409

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W1

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS01 GHS08 GHS09

Kod Faroangivelse
H201 Explosivt. Fara för massexplosion.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Data saknas.