Hjälp

Identitet – Bensaldehyd

Översikt

Ämne:

Bensaldehyd
 

Skylt enligt ADR:

90
1990

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

90 (Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen)

UN-nummer:

1990

 

( )

CAS-nummer:

100-52-7

EG-nummer:

202-860-4

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Benzaldehyde X
Engelska Benzoic aldehyde
Franska Benzaldéhyde X
Svenska Bensaldehyd X
Svenska Bensenkarbaldehyd
Svenska Bensenkarbonal
Svenska Bensoealdehyd
Svenska Fenylmetanal
Tyska Benzaldehyd X

Fysikaliska data – Bensaldehyd

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; oljeaktig

Färg:

Färglös-gulaktig

Lukt:

Bittermandel

Smältpunkt:

-56°C

Kokpunkt:

178°C

Brännbarhetsområde:

från 1,4 till 8,5 vol-%

Flampunkt:

64°C

Termisk tändpunkt:

192°C

Densitet:

1050 kg/m³ vid 15°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,7 (Luft = 1,0)

Viskositet:

2 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,5 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

C6H5CHO

Molekylvikt:

106 g/mol

Jonisationspotential:

9,53 eV

Kritisk temperatur:

352°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,0987 vol-%

Ångtryck:

0,1 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,1 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 59 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 9,9 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 4 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö
Filtermask ej lämplig
Uttalad lukt
Förnimbarhet

Information för räddningstjänsten – Bensaldehyd

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Ämne eller föremål som utgör fara under transport, men som inte platsar i någon av de befintliga kategorierna. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Generell information

För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema. Nedan beskrivs endast generella åtgärder som ska ses som en minsta säkerhetsnivå. Texten Ämnesbeskrivning ovan ger dock en kort beskrivning av ämnets viktigaste egenskaper.

Särskilt för Bensaldehyd :

  • Kan självantända eller explodera vid kontakt med starka oxidationsmedel.
  • Reagerar häftigt med vissa baser.
  • Reagerar häftigt med vissa metaller.

Ämnets faroangivelser:

  • Skadligt vid förtäring.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Irriterande på hud och slemhinnor. Avfettande på hud. Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hud­exponering. I allvarliga fall risk för akut hjärtpåverkan och hjärtstillestånd. Ökad risk vid fysisk aktivitet.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall risk för andningspåverkan, allvarlig hjärt­påverkan och ev. medvetslöshet. Vid inandning av dimma risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Vid behov syrgas, andningshjälp. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus vid allmänpåverkan, symtom från luftvägarna eller inandning av dimma.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Långvarig exponering ger risk för blåsbildning och brännskadeliknande symtom. Vid kraftig exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Inandning. Vid symtom eller kraftig exponering till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, stark sveda och ytliga hornhinnesår.

Ögonstänk

Spola omedelbart med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Illamående, kräkningar och diarré. Hosta, andningspåverkan, slöhet, cyanos och feber. Risk för lungödem (vätska i lungorna) efter fördröjning. Risk för allvarlig akut hjärtpåverkan.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet: ge liten mängd dryck, t.ex. grädde eller mjölk. Vila. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid omfattande exponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad hudexponering räcker avtvättning med tvål och vatten.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Bensaldehyd

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Bensaldehyd

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Bensaldehyd

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 2,75 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,48 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 1,62 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 66 %
LC50 fisk, 96 h 1,07 mg/l
IC50 alger, 72 h 0,29 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 1250 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 28 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1300 mg/kg

Transport – Bensaldehyd

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

90
1990

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

9

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1990

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

90

Etiketter:

9

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T2

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

LGBV

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1990

Klass:

9

Klassificeringskod:

M11

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

90

Etiketter:

9

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE8

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP15

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T2

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

LGBV

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW31

Hantering – Bensaldehyd

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Doftämne vid parfymtillverkning.