Hjälp

Identitet – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Översikt

Ämne:

Diacetonalkohol, kemiskt ren
 

Skylt enligt ADR:

30
1148

Ämnesbeskrivning:

Brandfarlig vätska.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

30 (Brandfarlig vätska (flampunkt 23 - 60 °C), eller brandfarlig vätska eller fast ämne i smält tillstånd med flampunkt över 60 °C, uppvärmd till en temperatur lika med eller över flampunkten, eller självupphettande vätska)

UN-nummer:

1148

 

( )

CAS-nummer:

123-42-2

EG-nummer:

204-626-7

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane
Engelska 4-Hydroxy-4-methylpentanone-2
Engelska Diacetone
Engelska Diacetone alcohol X
Franska Diacétone-alcool X
Franska Hydroxy-4 methyl-4 2-pentanone
Svenska 4-Hydroxi-2-keto-4-metylpentan
Svenska 4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon
Svenska 4-Hydroxi-4-metyl-pentan-2-on
Svenska Diaceton
Svenska Diacetonalkohol X
Tyska Diacetonalkohol X
Tyska Dial

Fysikaliska data – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

-44°C

Kokpunkt:

166°C

Brännbarhetsområde:

från 1,4 till 8 vol-%

Flampunkt:

58°C

Termisk tändpunkt:

640°C

Densitet:

940 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

3 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Lättlöslig i vatten (65 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH3COCH2C(CH3)2OH

Molekylvikt:

116 g/mol

Jonisationspotential:

 

Kritisk temperatur:

334°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Svårflyktigt

Mättnadskonc:

0,1283 vol-%

Ångtryck:

0,13 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

0,13 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 2100 ppm TEEL-3
Risk för allvarliga effekter 350 ppm TEEL-2
Risk för lindriga effekter 150 ppm TEEL-1
Arbetsmiljö 50 ppm 25 ppm KGV(V), NGV
Filtermask ej lämplig 1800 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 25 ppm

Information för räddningstjänsten – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Brandfarlig vätska. 

Initialt riskområde:

50 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga ämnen

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand i anslutning till cisterner: läs om fenomenet hetzonsbildning i MSB RIB Bibliotek.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Diacetonalkohol, kemiskt ren :

  • Reagerar med vissa syror.
  • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.

Ämnets faroangivelser:

  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Alkoholer verkar irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Förgiftningsrisken för alkoholer varierar. Risk för förgiftning framförallt vid förtäring, men även efter omfattande hudkontakt eller inandning. För vissa giftiga alkoholer risk för mycket allvarlig förgiftning. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) vid frågor eller behov av ytterligare information.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda i ögon, näsa och hals samt hosta. Vid kraftig exponering risk för huvudvärk, illamående och yrsel. I allvarliga fall, se Förtäring.

Inandning

Frisk luft. Vid behov syrgas, andningshjälp. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Ev. till sjukhus.

Hudkontakt

Avfettande. Irritation och rodnad. Vid omfattande exponering risk för liknande symtom som vid Förtäring.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola hud som blivit exponerad med vatten. Tvätta med tvål och vatten. Ev. till sjukhus.

Ögonstänk

Vid stänk risk för sveda, rodnad och ev. frätskada. Vid exponering för ångor risk för irritation.

Ögonstänk

Spola med vatten (mjuk stråle) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.

Förtäring

Sveda i mun och svalg. Berusning, illamående, magsmärta, kräkningar, huvudvärk, yrsel, lågt blodsocker. I svåra fall andnöd, blodtrycksfall, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Förtäring

Vid fullt medvetande: skölj ur munnen och ge dryck. Ev. till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering räcker avklädning samt avtvättning med tvål och vatten.

Vid kraftig exponering av METANOL ska dock livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 10 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 -0,1 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,07 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 92 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 8750 mg/l
LC50 fisk, 96 h 420 mg/l
IC50 alger, 72 h 530 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 7,2 mg/l
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat råtta, 4 h 1000 ppm
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt råtta 14000 mg/kg
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 13500 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 2520 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 4000 mg/kg

Transport – Diacetonalkohol, kemiskt ren

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

30
1148

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1148

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

30

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

3 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T2

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Användning:

S2

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1148

Klass:

3

Klassificeringskod:

F1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

30

Etiketter:

3

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

3

Expressgods:

CE4

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T2

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

LGBF

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

Hantering – Diacetonalkohol, kemiskt ren

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS07

Kod Faroangivelse
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Anmärkning: Märkningskraven varierar med ämnets koncentration, se hjälpen.

Användningsområden

Färg och lack.
Härdare för plast.
Lösningsmedel; bl.a. för kosmetika.