Kunskapstest
Kunskapstest ger räddningstjänst en möjlighet att testa och värdera sina kunskaper genom faktamaterial, övningsfrågor och prov.

Kräver inloggning med Min sida.
HazMat Training
HazMat Training är ett kunskapstest för grundläggande kunskaper inom ämnet räddningskemi och farliga ämnen.


Kräver inloggning med Min sida.
Fire Training
Fire Training är ett kunskapstest för grundläggande kunskaper inom ämnet brand och brandsläckning.


Kräver inloggning med Min sida.
 
Kvalitetssäkring Räddningsledare A
Ett kunskapstest som är avsett att användas som stöd för kvalitetssäkring av räddningsledare motsvarande den nivå som lärs ut på MSB:s kurs Räddningsledare A.

Kräver inloggning med Min sida.
Beräkningsprogram
Enkla beräkningsprogram för att ge grova uppskattningar: Dimensionering av rumsfyllning med lättskum, Neutralisation av syra eller bas, Riskavstånd vid kemikalieolyckor och Dimensionering av skuminsats mot oljebränder.
Förmågebeskrivning
Förmågebeskrivning gör det möjligt att systematiskt beskriva metodförmågor samt göra en bedömning av insatskapacitet vid räddningsinsats.Kräver inloggning med Min sida.
 
Rakel grundutbildning

Rakel grundutbildning vänder sig till dig som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel på en grundläggande nivå.

MSB:s Kartportal
MSB:s kartportal är en samlingsplats för myndighetens kartor och karttjänster. Kartportalen är uppbyggd enligt före, under och efter en kris. Sidan uppdateras med nya kartor och tjänster löpande.
SGI:s räddningstjänstportal
Tre webbaserade applikationer med geodata som kan användas vid fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark. Ett samarbete mellan SGI, SGU, MSB, Lantmäteriet, SKL samt Livsmedelsverket.