Hjälp

Identitet – Etylendiklorid

Översikt

Ämne:

Etylendiklorid
 

Skylt enligt ADR:

336
1184

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som dessutom är giftig.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

336 (Mycket brandfarlig vätska, giftig)

UN-nummer:

1184

 

( )

CAS-nummer:

107-06-2

EG-nummer:

203-458-1

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska 1,2-Bichloroethane
Engelska 1,2-Dichloroethane
Engelska Dichloroethylene
Engelska Dutch oil
Engelska Ethylene dichloride X
Engelska Glycol dichloride
Franska Bichlorure de glycol
Franska Dichloro-1,2 éthane
Franska Dichlorure d'éthylène X
Franska Liquer des hollandais
Svenska 1,2-Dikloretan
Svenska 1,2-Etylendiklorid
Svenska Etandiklorid
Svenska Etenklorid
Svenska Etyldiklorid
Svenska Etylendiklorid X
Svenska Glykoldiklorid
Tyska 1,2-Dichlorethan
Tyska Chloräthylen
Tyska Ethylendichlorid X

Fysikaliska data – Etylendiklorid

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Söt; kloroformliknande

Smältpunkt:

-36°C

Kokpunkt:

83°C

Brännbarhetsområde:

från 6,2 till 16 vol-%

Flampunkt:

13°C

Termisk tändpunkt:

413°C

Densitet:

1235 kg/m³ vid 20°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

3,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

0,7 mm²/s vid 20°C (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,9 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

ClCH2CH2Cl

Molekylvikt:

99 g/mol

Jonisationspotential:

11,05 eV

Kritisk temperatur:

290°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Lättflyktigt

Mättnadskonc:

8,6 vol-%

Ångtryck:

9 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

8,7 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 300 ppm ERPG-3
Risk för allvarliga effekter 200 ppm ERPG-2
Risk för lindriga effekter 50 ppm ERPG-1
Arbetsmiljö 5 ppm 1 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 50 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 50 ppm

Information för räddningstjänsten – Etylendiklorid

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket brandfarlig vätska som dessutom är giftig. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Branddräkt och andningsskydd samt vätske- eller stänktät kemskyddsdräkt (typ 3 eller 4). 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Etylendiklorid :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

  • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • Skadligt vid förtäring.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • Kan orsaka cancer. (...)
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Etylendiklorid :

  • Vid kraftig hudexponering finns risk för förgiftning efter hudupptag.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Etylendiklorid

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Etylendiklorid

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Etylendiklorid

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 2 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,48 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) < 0,01 g BOD / g
LC50 fisk, 96 h 11,8 mg/l
IC50 alger, 72 h 166 mg/l
LC50 Daphnia magna, 48 h 218 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 7 h 4 mg/l
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat mus, 2 h 5 mg/l
Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin 2800 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 413 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 670 mg/kg

Transport – Etylendiklorid

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

336
1184

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

3 6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1184

Klass:

3

Klassificeringskod:

FT1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

336

Etiketter:

3, 6.1

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Fordon för tanktransport:

FL

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (D/E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP1

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S2 S19

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1184

Klass:

3

Klassificeringskod:

FT1

Förpackningsgrupp:

II

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

336

Etiketter:

3, 6.1

Begränsade mängder:

1 L

Reducerade mängder:

E2

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE7

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC02

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP1

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28

Hantering – Etylendiklorid

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS07 GHS08

Kod Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H350 Kan orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Lösningsmedel.