Hjälp

Identitet – Klor

Översikt

Ämne:

Klor
 

Skylt enligt ADR:

265
1017

Ämnesbeskrivning:

Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

265 (Giftig gas, oxiderande (brandunderstödjande))

UN-nummer:

1017

 

( )

CAS-nummer:

7782-50-5

EG-nummer:

231-959-5

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Chlorine X
Engelska Molecular chlorine
Franska Chlore X
Svenska Klor X
Tyska Chlor X
Tyska Chlorum

Fysikaliska data – Klor

Allmänt

Tillstånd:

Gas; kondenserad

Färg:

Gul-grön

Lukt:

Skarp; kvävande

Smältpunkt:

-101°C

Kokpunkt:

-34°C

Brännbarhetsområde:

Oxiderande (brandunderstödjande)

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

 

Densitet:

1560 kg/m³ vid -34°C (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,4 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Svårlöslig i vatten (0,7 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

Cl2

Molekylvikt:

70,9 g/mol

Jonisationspotential:

11,48 eV

Kritisk temperatur:

144°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

100 vol-%

Ångtryck:

676 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

676 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 50 ppm 28 ppm 20 ppm 10 ppm 7,1 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 2,8 ppm 2,8 ppm 2 ppm 1 ppm 0,71 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 0,5 ppm KGV
Filtermask ej lämplig 10 ppm IDLH
Uttalad lukt 1 ppm
Förnimbarhet 0,1 ppm

Information för räddningstjänsten – Klor

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad). 

Initialt riskområde:

Normalt väder
vind 5 m/s

(stabilitets­klass D)
Ogynnsamt väder
vind ≤ 2 m/s

(stabilitets­klass F)
Beräknat för klor.
Tabellvärdena är ungefärliga; använd Spridning Luft eller liknande för att göra egna beräkningar anpassade till situationen!
gasfas­utsläpp300 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
1100 m radie.
litet utsläpp
(packnings­läckage)
större utsläpp
(rörbrott på
anslutnings­rör)
1200 m i vind­riktningen,
50 m mot vinden.
≥ 11 km radie.
brandutsatt gasflaska300 m.

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gastät kemskyddsdräkt (typ 1) och andningsskydd, kompletterad med branddräkt vid brandfara. 

Släckmedel:

Ämnet påverkar inte släckmedelsvalet. Välj släckmedel utifrån övriga omständigheter. 

Riskfaktorer – Klor

Förgiftningsrisk och ev. frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor eller aerosoler. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Gasen är oxiderande (brandunderstödjande). Ett läckage kan få till följd att brännbara material (trä, papper, olja, kläder, etc.) lätt antänds och brinner våldsamt, eventuellt med ett explosionsartat förlopp. Även många material som är obrännbara i luft kan antändas.

Gaser som är kondenserade medför köldrisk. Gummi, plast och metaller som blir nedkylda blir sköra, och kan gå sönder. Fuktighet i tryckluftsapparatens tryckregulator eller andningsventil kan frysa och förorsaka funktionsstörning.

Undvik att spruta vatten på pölar av kondenserad gas, eller på läckande tankar med kondenserad gas, eftersom det tillför värme och påskyndar förångningen. Vatten kan dock användas för att kyla brandutsatta behållare. Risk för häftig avångning och stänk om vatten kommer i kontakt med kondenserad gas!

Slutna behållare kan explodera vid upphettning. Det är större risk för explosion om en låga är riktad mot behållarens gasfas än om lågan är riktad mot vätskefasen (om det finns någon vätskefas).

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Särskilt för Klor :

 • Vid brand/upphettning bildas giftiga gaser/ångor.
 • Reagerar med vatten och bildar giftiga och frätande ämnen.
 • Vid punktuppvärmning (>110°C) av klorfylld ståltank kan behållarväggen frätas sönder. Fenomenet kallas "klorbrand".
 • Vid läckage kan luftens fuktighet fräta hålet större.

Ämnets faroangivelser:

 • Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Giftigt vid inandning.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Utsläpp i gasfas (blåsljud) eller vätskefas (dimmoln, vätskepöl)?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Tänk på att riskområden för kondenserade giftiga gaser kan bli mycket stora! I sådana scenarier kan den viktigaste livräddande åtgärden vara att beordra inrymning, i kombination med att begränsa utsläppet.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Om skadade personer befinner sig ute, förvärras deras situation ju längre de utsätts för gasen. Inomhus är personer skyddade i flera timmars tid förutsatt att ventilationen är avstängd.

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. gaser inomhus för att minska brandrisken.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att ett vätskefasutsläpp övergår i gasfasutsläpp?

Går det att impaktera (återkondensera)?

Gasmoln kan spädas ut. Brunnar kan tätas.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Ventilera utrymmen där gas kan förekomma.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för allvarliga luftvägssymtom. Kraftig exponering ger risk för allvarliga ögonsymtom samt frätskada. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Vissa gaser kan medföra allmänpåverkan.

Särskilt för Klor :

 • Risk för allvarlig frätskada och köldskada vid exponering för flytande eller utströmmande gas.
 • Reagerar med vatten och bildar giftiga och frätande ämnen.
 • Vid brand/upphettning bildas giftiga gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Sveda, irritation, hosta, bröstsmärtor, andnöd. Vid höga halter risk för högt luftrörshinder och lungödem (vätska i lungorna). Lungödem kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, vila. Syrgas. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Inhalation av luftrörsvidgande och kortison. Personer med symtom från luftvägarna till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, rodnad, ev. smärta och frätskada. Flytande ämne eller utströmmande gaser kan ge risk för frät- och köldskada.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada.

Ögonstänk

Sveda, tårflöde, smärta. Risk för allvarlig frätskada för vissa gaser.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Vid symtom, genast till ögonläkare.

Förtäring

Osannolikt.

Förtäring

-

Sanering

Vid exponering av flytande ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid begränsad exponering av flytande ämne kan avtvättning med tvål och vatten räcka. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Klor

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Klor

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Klor

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Hormon/Reproduktionsstörande X
Långsiktiga skador på organ/nervsystem X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 1 enhetslös
LC50 Daphnia magna, 48 h 0,01 mg/l
LC50 fisk, 96 h 0,01 mg/l
IC50 alger, 72 h 0,09 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 1 h 0,4 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 1 h 0,86 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 1 h 137 ppm

Transport – Klor

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

265
1017

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

2.3 5.1 8 (13)

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1017

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TOC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

265

Etiketter:

2.3, 5.1, 8

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

1 (C/D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

TP19

ADR-tank

Tankkod:

P22DH(M)

Särbestämmelser:

TA4 TT9 TT10

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV9 CV10 CV36

Användning:

S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1017

Klass:

2

Klassificeringskod:

2TOC

Förpackningsgrupp:

 

Särbestämmelser:

Farlighetsnummer:

265

Etiketter:

2.3, 5.1, 8, (13)

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

1

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P200

Särbestämmelser för förpackning:

Bestämmelser för samemballering:

MP9

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T50 (M)

Särbestämmelser:

TP19

RID-tank

Tankkod:

P22DH(M)

Särbestämmelser:

TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW9 CW10 CW36

Hantering – Klor

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS03 GHS04 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Desinfektionsmedel.
Framställning av klorerade ämnen vid plasttillverkning; t.ex. PVC.
Konserveringsmedel.