Hjälp

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Identitet – Diklormetan

Översikt

Ämne:

Diklormetan
 

Skylt enligt ADR:

60
1593

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk).

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

60 (Giftigt eller mindre giftigt ämne)

UN-nummer:

1593

 

( )

CAS-nummer:

75-09-2

EG-nummer:

200-838-9

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska DCM
Engelska Dichloromethane X
Engelska Methane dichloride
Engelska Methylene chloride
Franska Chlorure de méthylène
Franska Dichlorométhane X
Svenska Diklormetan X
Svenska Metandiklorid
Svenska Metylendiklorid
Svenska Metylenklorid
Tyska Dichlormethan X
Tyska Dichloromethan
Tyska Methylenchlorid

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Fysikaliska data – Diklormetan

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Sötaktig

Smältpunkt:

-95°C

Kokpunkt:

40°C

Brännbarhetsområde:

från 13 till 23 vol-%

Flampunkt:

 

Termisk tändpunkt:

605°C

Densitet:

1330 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

2,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

0 mm²/s (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Delvis lösligt i vatten (2 vikt-% vid 20°C)

Molekylformel:

CH2Cl2

Molekylvikt:

85 g/mol

Jonisationspotential:

11,32 eV

Kritisk temperatur:

245°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

46,7 vol-%

Ångtryck:

47 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

47,3 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 12000 ppm 8500 ppm 6900 ppm 4900 ppm 2100 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 1700 ppm 1200 ppm 560 ppm 100 ppm 60 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 290 ppm 230 ppm 200 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 70 ppm 35 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 2300 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 50 ppm

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Information för räddningstjänsten – Diklormetan

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Låggradigt giftig vätska (organisk). 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Om ämnet avger ångor är de ofta tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken). De kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Diklormetan :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Ämnets faroangivelser:

  • Misstänks kunna orsaka cancer. (...)
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Åtgärda eventuell brand/brandfara

Flytta undan kärl som hotas av brand. Kärl som ej kan flyttas, kyls med obemannade strålar.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för förgiftning vid inandning, förtäring och vid kraftig hudexponering. Vid kraftig exponering risk för allvarlig hjärtpåverkan. Risk för köldskada vid exponering för vätska eller utströmmande gas. För många av ämnena i denna grupp finns risk för lever- och njurskada vid kraftig exponering. Kontakta Gift­informations­centralen (tel. 112) för behandlings­diskussion.

Särskilt för Diklormetan :

  • Tas upp via huden.
  • Verkar kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor (fosgen och väteklorid).

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar.

Inandning

Frisk luft, absolut vila. Syrgas vid symtom. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Till sjukhus.

Hudkontakt

Irritation, sveda, blåsor. Ev. frätskada. Utströmmande gas ger risk för köldskador. Se även Inandning.

Hudkontakt

Tag av förorenade kläder, skor, smycken etc. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se Sanering. Till sjukhus.

Ögonstänk

Irritation, sveda smärta. Ev. frätskada.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Till ögonläkare vid symtom.

Förtäring

Kraftig sveda i mun och svalg. Illamående, kräkningar, buksmärta, yrsel, blekhet. Medvetandepåverkan. Symtom kan vara fördröjda. Se även Inandning.

Förtäring

Framkalla inte kräkning. Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge liten mängd dryck, t. ex. vatten. Undvik fett. Se även Inandning. Till sjukhus.

Sanering

Vid exponering för vätska eller fast ämne ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas är i många fall avklädning tillräckligt, men vid hudsymtom ska sanering ske enligt ovan.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Länkade resurser – Diklormetan

Endast för inloggade användare

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Länkade dokument – Diklormetan

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Miljö – Diklormetan

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Cancerframkallande X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X
Svårnedbrytbart X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 40 enhetslös
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,31 enhetslös
Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,26 g BOD / g
Nedbrytbarhet BOD MITI (BOD/TOD) efter 28 dagar 26 %
LC50 Daphnia magna, 48 h 27 mg/l
LC50 fisk, 96 h 34 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 224 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h 52 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 7 h 14400 ppm
Giftighet vid inandning: LCLo inhalerat kanin, 7 h 10000 ppm
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 873 mg/kg
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta 1600 mg/kg

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Transport – Diklormetan

 

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

60
1593

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1593

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

516

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Fordon för tanktransport:

AT

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

2 (E)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

B8

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

ADR-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15 TE19

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV13 CV28

Användning:

S9

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1593

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

T1

Förpackningsgrupp:

III

Särbestämmelser:

516

Farlighetsnummer:

60

Etiketter:

6.1

Begränsade mängder:

5 L

Reducerade mängder:

E1

Transportkategori:

2

Expressgods:

CE8

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P001 IBC03 LP01 R001

Särbestämmelser för förpackning:

B8

Bestämmelser för samemballering:

MP19

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

T7

Särbestämmelser:

TP2

RID-tank

Tankkod:

L4BH

Särbestämmelser:

TU15

Särbestämmelser för transport

Kollin:

W12

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Anmärkning: Kan brinna i luft men är svårantändlig, och därför anges ingen flampunkt.

Hantering – Diklormetan

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

VARNING GHS08

Kod Faroangivelse
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. (...)

Anmärkning: Informationen ovan avser bara vissa av ämnets faroaspekter. Tillverkaren/importören ska komplettera märkningen så att den även omfattar övriga farliga egenskaper.

Användningsområden

Avfettningsmedel.
Komponent i färg, lack och lim.
Lösningsmedel; bl.a. för kosmetika.
Smörjmedel.