Hjälp

Identitet – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Översikt

Ämne:

Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad
med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

Skylt enligt ADR:

663
1614

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig.

Identifikationsnummer

Farlighetsnummer:

663 (Mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C))

UN-nummer:

1614

 

( )

CAS-nummer:

74-90-8

EG-nummer:

200-821-6

Synonymer

SpråkNamnGodkänt ADRHandelsnamn
Engelska Hydrocyanic acid
Engelska Hydrogen cyanide anhydrous stabilized
Engelska Hydrogen cyanide, stabilized X
Franska Acide cyanhydrique
Franska Cyanure d'hydrogène stabilisé X
Svenska Blåsyra
Svenska Cyanväte, stabiliserad X
Svenska Vätecyanid, stabiliserad X
Tyska Blausäre
Tyska Cyanwasserstoff stabilisiert X

Fysikaliska data – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Allmänt

Tillstånd:

Vätska; lättflyktig

Färg:

Färglös

Lukt:

Bittermandel

Smältpunkt:

-13°C

Kokpunkt:

26°C

Brännbarhetsområde:

från 5,6 till 46,6 vol-%

Flampunkt:

-20°C

Termisk tändpunkt:

535°C

Densitet:

688 kg/m³ (Vatten ≈ 1000)

Densitetstal:

0,9 (Luft = 1,0)

Viskositet:

  (Vatten = 1,0)

Vattenlöslighet:

Helt lösligt i vatten

Molekylformel:

HCN

Molekylvikt:

27 g/mol

Jonisationspotential:

13,6 eV

Kritisk temperatur:

184°C

Förångningsegenskaper

Ämnets temperatur:

Flyktighet:

Mycket lättflyktigt

Mättnadskonc:

81,6 vol-%

Ångtryck:

83 kPa

Ångtryckskurva

Ångtryck:

82,7 kPa vid 20°C

Gränsvärden

Gränsvärde - 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h Typ
Risk för dödsfall 27 ppm 21 ppm 15 ppm 8,6 ppm 6,6 ppm AEGL-3
Risk för allvarliga effekter 17 ppm 10 ppm 7,1 ppm 3,5 ppm 2,5 ppm AEGL-2
Risk för lindriga effekter 2,5 ppm 2,5 ppm 2 ppm 1,3 ppm 1 ppm AEGL-1
Arbetsmiljö 3,6 ppm 0,9 ppm KGV, NGV
Filtermask ej lämplig 50 ppm IDLH
Uttalad lukt
Förnimbarhet 1 ppm

Information för räddningstjänsten – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Initial information

Ämnesbeskrivning:

Mycket giftig vätska som dessutom är brandfarlig. 

Initialt riskområde:

100 m. Vid brand, kraftig avgasning eller risk för häftig reaktion: 300 m. 

Skydd – livräddning:

Branddräkt och andningsskydd. 

Skydd – läckageplats:

Gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd, med branddräkt under. 

Släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller vattenspray. 

Riskfaktorer – Brandfarliga giftiga ämnen

Förgiftningsrisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård.

Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand.

För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare.
     Hur lättantändlig vätskan är beror på flampunkt, och om ämnet är finfördelat eller uppsuget i t.ex. absorptionsmedel.

Fasta ämnen avger inte brännbara ångor (vid rumstemperatur). Kontakt med tändkällan krävs för antändning. Finfördelade fasta ämnen kan brinna väldigt häftigt, och uppblandade i luft orsaka dammexplosion. För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko.

Vid överpumpning av brandfarliga vätskor krävs särskilda åtgärder för att förhindra upp­byggnad av statisk elektricitet.

Vid brand eller upphettning bildas giftiga eller mycket giftiga gaser.

Slutna behållare kan explodera vid upphettning.

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Särskilt för Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad :

  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.
  • Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel.
  • Avger giftiga och brandfarliga gaser/ångor.

Ämnets faroangivelser:

  • Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • Dödligt vid inandning.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • ytterligare faroangivelser ska tillfogas av tillverkaren/importören

Åtgärdsschema

Framkörning

Närma dig platsen med vinden i ryggen.

Gör halvhalt – kör inte in i olyckan!

Påbörja orientering

Gör riskbedömning

Liv i fara – Utsläpp – Brand – Andra risker – ?

Påbörja zonindelning

Bestäm initialt riskområde.

Bestäm skyddsnivå för livräddning

Genomför eventuell livräddning

Detta inkluderar vid behov livräddande personsanering (avklädning och ev. avspolning med vatten). Se fliken Akutvård för mer information.

Utrym och spärra av

Varna allmänheten.

Förbered fortsatt arbete

Gör ny riskbedömning.

Fastställ zonindelningen, och märk ut zonerna.

Bestäm skyddsnivåer i de olika zonerna.

Omfallsplanering.

Överväg experthjälp:
exempelvis kommunens miljö- och hälso­skydds­inspektör, kompetens från kemi­industrin eller från någon central myndighet.

Brand
Läckage, ej brand

Flytta undan kärl som hotas av brand

Cisterner och kärl som inte kan flyttas kyls med obemannade strålar. I fråga om cisterner eller tankar, kyl övre delen (gasfasen). Undvik att vattenbegjuta området nära säkerhetsventilen p.g.a. frysrisken.

Förhindra antändning eller reaktion

Hindra kemikalien från att komma i kontakt med sådant den kan reagera med, enligt Riskfaktorer ovan.

Vid risk för antändning, bryt strömmen, kyl heta ytor och avlägsna tändkällor. Undvik verksamhet som kan förorsaka antändning.

Släck

Tänk dock på att det av säkerhetsskäl eller miljöskäl kan finnas situationer då det är bättre att inte släcka.

Ventilera

Ventilera bort ev. brandfarliga gaser inomhus. Kontrollera med explosimeter.

Använd övertrycksventilering. Öppna frånluftsöppningen så nära källan som möjligt.

Förbered saneringsplats

för sanering av personal och utrustning.

Begränsa eventuellt utsläpp

Kan kärlet flyttas så att hålets läge ändras?

Vätskor kan vallas in. Pulverformiga ämnen kan täckas över. Gasmoln kan tvättas ner eller spädas ut. Brunnar kan tätas.

Samråd med Miljökontoret och VA-kontoret.

Täta eventuellt läckage

Ta hand om eventuellt utsläpp

Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan.

Ta hand om förorenade jord- och snömassor.

Försök få ägaren/avsändaren att ta hand om ämnet. Rådgör med expertis.

Sanera personal och utrustning

Meddela berörda myndigheter

Exempelvis Miljökontoret.

Avsluta räddningsinsatsen

Avlägsna avspärrningar. Underrätta ägare och nyttjanderättshavare om risker och behovet av bevakning etc. Beslutet ska dokumenteras.

Akut omhändertagande på olycksplats –

Huvudrisker

Risk för mycket allvarlig förgiftning vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Tas upp genom hud. Allvarliga symtom kan komma mycket snabbt. Kan ge kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Antidotbehandling kan vara nödvändig redan på olycksplatsen. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).

Cyanider är ofta lösta i lut med risk för frätskada. Risken för fördröjda symtom är större för nitriler än för cyanider.

Särskilt för Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad :

  • Mycket giftig. Tas upp via huden. Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112).
  • Avger giftiga och brandfarliga gaser/ångor.
  • Vid brand/upphettning bildas giftiga och frätande gaser/ångor.

Symtom

Första hjälpen

Inandning

Symtom kan komma mycket snabbt. Huvudvärk, yrsel illamående och kräkningar. I allvarliga fall kramper, blodtrycksfall, lungödem (vätska i lungorna), medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan.

Inandning

Frisk luft. Vila. Genast syrgas (100%). Andningshjälp. Ej mun-till-mun andning. Vaken person: bekväm halv­sittande ställning. Med­vetande­påverkad med risk för ofri luftväg (särskilt i samband med kräkning): stabilt sidoläge. Genast till sjukhus. Fortsätt att ge 100% syrgas under transporten.

Hudkontakt

Frätskada. Tas upp genom hud med symtom som vid inandning. Tänk på risken för fördröjda symtom! Se Inandning.

Hudkontakt

Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Ögonstänk

Sveda, frätskada. Risk för inandning och hudupptag. Se Inandning.

Ögonstänk

Spola omedelbart exponerade ögon med vatten (mjuk stråle) i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna kontaktlinser snarast. Lokalbedöva vid behov. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Förtäring

Frätskada samt symtom som vid inandning. Se Inandning.

Förtäring

Vid fullt medvetande och symtomfrihet skölj ur munnen och ge dryck. Framkalla kräkning samt ge medicinskt kol. Se även Inandning. Genast till sjukhus.

Sanering

Vid hudexponering ska livräddande sanering (avklädning och avspolning med vatten) genomföras, följt av fullständig personsanering. Vid exponering för gas eller ånga är avklädning i många fall tillräckligt.

Sanerings­personalen ska bära personlig skydds­utrustning anpassad till situationen.

Ytterligare information

Vid frågor angående symtom eller behandling kontakta Gift­informations­centralen. Tel 112 i akuta lägen. Allmänna förfrågningar 010-456 6700.


Länkade resurser – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Endast för inloggade användare

Länkade dokument – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Kopplingen till RIB Bibliotek är inte utvecklad ännu.

Miljö – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Tolkning av toxikologiska data

Påverkan/effektJaNejOkänt
Akut giftighet X
Anrikas i naturen X
Giftigt för akvatiska system X
Ozonnedbrytande X

Toxikologiska data

Beskrivning Värde
logPow, bioackumulation vid logPow lika med eller över 3.0 1,07 enhetslös
LC50 fisk, 96 h 0,04 mg/l
EC50 Daphnia magna, 48 h 1,5 mg/l
IC50 alger, 72 h 0,28 mg/l
Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 30 min 0,18 mg/l
Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus 3,7 mg/kg

Transport – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material

Regelverkets tillämpbarhet

  Transport ej tillåten Farligt gods Omfattas ej av regelverket
Landsvägstransport (ADR) X
Järnvägstransport (RID) X
Sjötransport (IMDG) X
Flygtransport (IATA-DGR) X

Märkning

Skylt enligt ADR:

663
1614

Etikettering av kollin enligt ADR-S samt RID-S:

6.1 3

ADR-bestämmelser

UN-nummer:

1614

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

386, 603

Farlighetsnummer:

 

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Fordon för tanktransport:

Transportkategori (Tunnelrestiktionskod):

0 (D)

Öppna ADR (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P099 P601

Särbestämmelser för förpackning:

RR10

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

ADR-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

V8

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CV1 CV13 CV28

Användning:

S2 S4 S9 S10 S14

RID-bestämmelser

UN-nummer:

1614

Klass:

6.1

Klassificeringskod:

TF1

Förpackningsgrupp:

I

Särbestämmelser:

386, 603

Farlighetsnummer:

663

Etiketter:

6.1, 3

Begränsade mängder:

0

Reducerade mängder:

E0

Transportkategori:

0

Expressgods:

Öppna RID (nytt fönster)

Förpackning

Förpacknings­instruktioner:

P099 P601

Särbestämmelser för förpackning:

RR10

Bestämmelser för samemballering:

MP2

UN-tankar och bulkcontainrar

Instruktioner:

Särbestämmelser:

RID-tank

Tankkod:

Särbestämmelser:

Särbestämmelser för transport

Kollin:

Bulk:

Lastning, lossning och hantering:

CW13 CW28 CW31

Hantering – Vätecyanid (cyanväte), stabiliserad

Signalord, faropiktogram och faroangivelser

FARA GHS02 GHS06 GHS09

Kod Faroangivelse
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H330 Dödligt vid inandning.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Anmärkning: Ifall tillverkaren/importören har kunskap om att ämnet är farligare än vad som anges ovan, ska den strängare märkningen användas istället.

Användningsområden

Bekämpningsmedel mot insekter, leddjur och mindre ryggradsdjur.
Råttgift.